Отворена покана за участие в конкурс за  проекти  Читалища направление „Читалища: общностно участие и иновации

РЕЗУЛТАТИТЕ СА ВЕЧЕ ОБЯВЕНИ - вижте новината ТУК, а протоколите и приложенитята за достъпни за изтегляне:

Резултати към отворена покана за читалища

Приложение 1


Проектът „Читалища” цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората“, в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура. Фондация “Пловдив 2019” работи за привличане на гражданите в създаване на културни продукти и събития за читалищата и общностите с необичайни и иновативни подходи, както и за развиване на пространства за култура и места за изява на общностите.

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за финансиране на проекти, инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона, работа с общности, развиване на публики и събития за децентрализация на програмата на Европейска столица на културата, които ще се реализират в периода Април 2018 – Декември 2019  г. Програмата обхваща Южен централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Пазарджик.

Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването можете да намерите ТУК.

Конкурсът е насочен към реализацията на:

 • Изложби
 • Театрални представления
 • Творчески работилници
 • Прожекции
 • Концерти
 • Танцови спектакли
 • Образователни програми с иновативно съдържание
 • Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни групи, сфери и поколения
 • Взаимодействие и обмен между читалища
 • Различни форми на социално предприемачество
 • Изкуство в публични пространства
 • Проекти за включване на хора в неравностойно положение
 • Споделяне на практики в сферата на био- и еко-строителство и градинарство

Проектите могат да бъдат развити, както от самите читалища/читалищни сдружения, така и от други организации и артисти във взаимодействие и партньорство с читалища.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на читалищата
 • Целите на програмата на Европейската столица на културата за развитие на читалищата като активни центрове за културни и образователни дейности
 • Съответните пространства на читалищата, публиките и общностите, с които те работят
 • Публиката, към която са адресирани като брой и целеви групи
 • Действащото българско законодателство

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на програмата на Европейска столица на културата „Пловдив –Заедно“ и на проекта “Читалища” към клъстер „Културата среща хората“ от платформа „Възраждане“
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Включване на граждани в реализацията на проекта и доброволци
 • Обогатяване на културния живот с нови събития и съдържание
 • Иновативни подходи.

Общ бюджет по конкурса – 250 000 лв. Краен срок за кандидатстване – 31 януари 2018 г.

Фондация „Пловдив 2019” определя максимална субсидия на проект до 5000 лв. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надхвърля 80% от общия бюджет на проекта им, като собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на финансовата помощ се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от мащаба на съответния проект. Фондацията покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари на пряко заети в проектните дейности, наем на техника, транспорт и командировки. Фондацията НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти, подобрения и административни разходи (като наем на помещения, офис-консумативи, издръжка на офиса). В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности,  кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на ОФ „Пловдив 2019“ актуализиран бюджет.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент. Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането. Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.

I. Кой може да кандидатства?

 • Български читалища, регистрирани по Закона за народните читалища
 • Сдружения от читалища – юридически лица
 • Български или чуждестранни юридически лица, които са в партньорство с поне едно читалище – търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел,  публичноправни организации
 • Български или чуждестранни физически лица, регистрирани в регистър Булстат /еквивалентен регистър на свободните професии/,  които имат партньор поне едно българско читалище, регистрирано по Закона за народните читалища или читалищен сдружения – юридическо лице.
 • Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които: 
  - Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
  - Се намират в ликвидация;
  - Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
  - Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
  - Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация.
  - Са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019” или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019”, респ. юридически лица, които се представляват от лица, които са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019“ или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019“, както и юридически лица в чиито управленски органи членуват такива лица.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

II. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за участие (по образец) *
 2. Автобиография и творческо портфолио/ на кандидата, респ. на представляващия читалището / юридическото лице-кандидат *
 3. Удостоверение за вписване в Регистъра на Народните читалища или копие на документ, удостоверяващ вписване в Търговски регистър или Регистър БУЛСТАТ /за чуждестранните лица – аналогичен регистър/ *
 4. Декларация за участие и достоверност на информацията и авторство (по образец) *
 5. Декларация за изпълнение на изискванията за право на кандидатстване (по образец) *
 6. Писма за потвърждение на партньорства с други организации (свободна форма)
 7. Графични и видео материали, представящи проекта – визуализации, снимки и др. (свободна форма)

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от задължителни документи няма да бъдат разглеждани.
Забележка: за кандидати, които не са читалища задължително се изисква писмо за партньорство с читалище/ читалищно сдружение.

III. Технически изисквания

 1. Всички документи трябва да се изпратят по електронна поща като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително сканирани.
 2. Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Читалища:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта.
 3. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 4. Допустимите формати файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, mov, avi, mp3, wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 5. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.
 6. Пълният пакет документи се изпращат до 00:00 ч. на 31 януари 2018 г., само по електронен път, на адрес chitalishta@plovdiv2019.eu

IV. Жури

 • Светлана Куюмджиева – Артистичен директор във фондация „Пловдив 2019“
 • Станислава Ташева – Мениджър проекти и събития във  фондация „Пловдив 2019“
 • Ренета Георгиева – Експерт проекти във фондация „Пловдив 2019“
 • Инж. Георги Петров – Председател на Асоциация „Съвременни читалища“
 • Росица Маринова –координатор в Център за неформално образование и културна дейност АЛОС.

Линк към събитието във Facebook ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата