Отворени покани II и III сесия

Резултати от втора и трета заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

Благодарим Ви за интереса, проявеното търпение и желанието да работим заедно за развитието на Пловдив като Европейска столица на културата!

Предстоят още възможности за включване в програмата!

Резултати от Втора заседателна сесия на Комисия  по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

1. Състав на комисията:

  • Д-р Светлана Куюмджиева
  • Проф. Ханс Дитрих Шмит
  • Надя Гризо
  • Нели Стоева /външен експерт/
  • Д-р Мирослава Тодорова /външен експерт/

2. Получени проектни предложения и решение на комисията
Във втора заседателна сесия бяха приети за разглеждане:

2.1 Седемнадесет проекта по направление Нови проекти, с вх. № ocn0013 – ocn0029

2.2 Три проекта по направление Проекти по апликационна книга, с вх. № ocb0006 – ocb0008

2.3. Оценените на тази сесия проекти са представени по-долу тук в таблица по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

2.4. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране като кандидатстващите организации се задължават в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

Вижте резултатите за II сесия ТУК.

Резултати от Трета заседателна сесия на Комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

1. Състав на комисията:

  • Д-р Светлана Куюмджиева
  • Проф. Ханс-Дитрих Шмит
  • Надя Гризо
  • Проф. Галина Лардева /външен експерт/
  • Д-р Диана Андреева /външен експерт/

2. Получени проектни предложения и решение на комисията.
В трета заседателна сесия бяха приети за разглеждане:

2.1 Сто шейсет и един проекта по направление Нови проекти, с вх. № ocn0030 – ocn00184

2.2 Двадесет проекта по направление Проекти по апликационна книга, с вх. № ocb0008а – ocb0027

2.3 Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в таблица, по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

2.4 Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране, като кандидатстващите организации се задължават, в случай че приемат да изпълняват проекта при предлагания от Фондацията размер на финансиране, в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

2.5 Проектите, класирани тук като резерва, подлежат на ново разглеждане и класиране в случай на оттегляне на одобрени проектни предложения и при освобождаване на финансов ресурс за договарянето им.

Вижте резултатите за III сесия ТУК.

- - -

Отворени покани Извънредна сесия

Резултати от Извънредна заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019

Благодарим Ви за интереса, проявеното търпение и желанието да работим заедно за развитието на Пловдив като Европейска столица на културата!

Извънредна сесия - пропуснати проектни предложения

Резултати от извънредна заседателна сесия на комисия по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за разглеждане и оценка на две пропуснати проектни предложения от Трета сесия на Отворена покана за проекти в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Можете да се запознаете с решението на Комисията по-долу.

1. Състав на комисията:

Д-р Светлана Куюмджиева
Проф. Ханс-Дитрих Шмит
Надя Гризо
Проф. Галина Лардева /външен експерт/
Д-р Диана Андреева /външен експерт/

2. Получени проектни предложения и решение на комисията.

2.1.В рамките на извънредната сесия Комисията разгледа и оцени 2 /две/ проектни предложения, постъпили в рамките на Трета сесия по Отворена покана за проекти в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.  Проектните предложения са внесени в обявения съгласно условията на Отворената покана срок, но поради технически проблем не са разгледани в рамките на редовната сесия на комисията. Предвид описаната фактическа обстановка се породи необходимостта от провеждане на извънредна сесия на комисията, която оцени подадените проекти спрямо публикуваната Методика за оценка.

2.2. Двете разглеждани проектни предложения са подадени по направление Нови проекти, регистрирани сътответно с вх. № ocn0185 и ocn00186

2.2 Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в Таблица 1, по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

Вижте резултатите за проектите ТУК

Извънредна сесия - резерви

Резултати от извънредна заседателна сесия на комисия по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за разглеждане на осем проектни предложени, класирани като „резерва“ от трета сесия на комисия по отворените покани за артистичната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Можете да се запознаете подробно с информацията и решението на комисията по-долу.

1. Състав на комисията:

Д-р Светлана Куюмджиева
Проф. Ханс-Дитрих Шмит
Надя Гризо
Проф. Галина Лардева /външен експерт/
Д-р Диана Андреева /външен експерт/

2. Предварителна процедура и условия.

2.1. От трета заседателна сесия комисията по отворените покани за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 е класирала като „резерва“ 8 проектни предложения, които подлежат на ново разглеждане само в случай на оттегляне на одобрени проектни предложения и при освобождаване на финансов ресурс за договарянето им. Предвид депозиран отказ на 8 от класираните участници да реализират подадените проектни предложения, комисията по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ се свика на извънредна заседателна сесия за разглеждане на проектите - резерви.

2.2. Проектите - резерви са разгледани от експертна комисия, определена с решение на УС на фондация „Пловдив 2019“. Членовете на експертната комисия дават  индивидуално коментар за всички проектни предложения – резерви.  Класирането се провежда при отчитане на оценките, получени от проектите – резерви в рамките на трета заседателна сесия на комисията по отворените покани и въз основа на необходимостта от попълване на съдържание в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, конкретизирана и установена на база съдържание на потвърдените проекти от втора и трета сесия на отворените покани. Окончателното решение се взима от комисията с мнозинство. Член на комисията, който е против взетото решение, може да подпише протокола с особено мнение и да изложи писмено мотивите си.

3. Разглеждани проектни предложения и решение на комисията.

3.1. В настоящата заседателна сесия са разгледани осем проектни предложени, класирани като резерви в рамките на трета заседателна сесия на Комисията по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

3.2. Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в Таблица 2, по реда на техните рег.номера, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

3.3. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране, като кандидатстващите организации се задължават, в случай че приемат да изпълняват проекта при предлагания от Фондацията размер на финансиране, в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

Вижте резултатите за проектите ТУК.


Резултатите от първа сесия, обявени през 2016 г. може да видите ТУК


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата