Отворена покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения. „Малки проекти: Събития и общностно участие”

Отворената покана е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, като цели да стимулира тяхното участие и принос в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.

Конкурсът цели да подпомогне осъществяването на малки проекти, стимулиране на общностното участие, разширяване на публиките и развиване на културни дейности по квартали и алтернативни пространства в град Пловдив.

Приоритет на отворената покана са разнообразни инициативи и акции, както и специално съдържание по основни клъстери и проекти от програмата на Европейската столица на културата като:

 • Кирилизация – популяризиране на уникални български приноси към разнообразието на европейската култура;
 • Махала – работа с ромската общност по кварталите на град Пловдив;
 • Река Марица и о. Адата – намеси в градско пространство и проекти с екологична насоченост.

Пълния текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, може да намерите ТУК.

При възникнали въпроси може да се свържете с нас на: smallprojects@plovdiv2019.eu

Конкурсът е насочен към реализацията на:

 • Изложби
 • Театрални представления
 • Концерти
 • Танцови спектакли
 • Артистични намеси в публично пространство, които включват инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции
 • Акции и пърформанси на открито – танц, кино, литература, музика, визуални изкуства
 • Международни партньорства – Балкани и Европа.
 • Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни социални групи и сфери в креативния сектор
 • Общностни акции за подобряване на диалога между различни социални, възрастови и етнически групи и подобряване на градската среда
 • Проекти за включване на хора в неравностойно положение
 • Градско градинарство, био и еко строителство

Период за реализация на проектите: септември 2018 г. – декември 2019 г.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Целите на програмата на Европейската столица на културата за подпомагане на културни организации и независими артисти и създаване на устойчиви творчески и общностни взаимодействия
 • Спецификите, статута, историята и съвременните функции на градските пространства в Пловдив
 • Културата, представите и нагласите на общностите, които са включени като участници
 • Публиките, към която са адресирани като брой и целеви групи
 • Действащото българско законодателство

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на програмата на Европейска столица на културата
 • Обогатяване на културния живот с нови събития и артистично съдържание
 • Иновативни подходи и пространства, уникалност на проекта
 • Включване на граждани в реализацията на проекта
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Устойчивост на проекта

Общ бюджет по конкурса – 400 000лв. Краен срок за кандидатстване – 10 април 2018 г.

Фондация „Пловдив 2019” определя максимална субсидия на проект до 10 000 лв. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надхвърля 70% от общия бюджет на проекта им, като собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на финансовата помощ се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от мащаба на съответния проект. Финансовата помощ се изплаща в съотношение 70 % авансово и 30 % след приключване на проекта и предаване на финансов отчет. Фондацията покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари на пряко заети в проектните дейности, наем на техника, транспорт и командировки. Фондацията НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти, подобрения и административни разходи (като наем на помещения, офис-консумативи, издръжка на офиса). В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на ОФ „Пловдив 2019“актуализиран бюджет.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент. Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането. Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.

I. Кой може да кандидатства?

 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
 • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • Юридически лица, създадени със закон или с акт на изпълнителната власт;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация.
 • Са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019” или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019”, респ. юридически лица, които се представляват от лица, които са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019“ или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019“, както и юридически лица в чиито управленски органи членуват такива лица.

*Изпълнението на горните изисквания се удостоверява с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

II. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за участие (по образец) *
 2. Автобиография /творческо портфолио/ на кандидата, респ. на представляващия юридическото лице-кандидат *
 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/ *
 4. Декларация за участие и достоверност на информацията и авторство (по образец) *
 5. Декларация за изпълнение на изискванията за право на кандидатстване (по образец) *
 6. Писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие)
 7. Графични и видео материали, представящи проекта - визуализации, снимки и др. (при наличие)

Документите, отбелязани с „*”, са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Препоръчва се формулярът за участие и творческото портфолио да бъдат подавани и на английски, и на български езици (формулярът на английски е допустим и единствено преведен през google translate).

III. Технически изисквания

 1. Всички документи трябва да се изпратят по електронна поща като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани.
 2. Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Малки проекти:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта.
 3. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 4. Допустимите формати файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, mov, avi, mp4, mp3, wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 5. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.
 6. Пълният пакет документи се изпращат до 17 ч. на 10 април 2018 г., само по електронен път, на адрес: smallprojects@plovdiv2019.eu

IV. Жури

 • Светлана Куюмджиева – артистичен директор във фондация „Пловдив 2019“
 • Нели Благова – експерт проекти и събития
 • Елица Василева – експерт проекти и събития
 • Елиза Калози - външен експерт
 • Десислава Шишманова - външен експерт

За водещите проекти:

Кирилизация

Пловдив е първата европейска столица на културата, която използва кирилица. С подчертаването на многообразието на различните европейски култури, проектът се доближава най-силно до изпълнението на основния критерий на инициативата Европейска столица на културата – Европейското измерение. Осъществяването на проекта се фокусира върху използването на средствата на литературата, превода, шрифта, дизайна, концептуалния текст и визуални средства.

Махала

МАХАЛА е сред най-важните програмни звена на програмата на Пловдив 2019 и включва проекти за интеграция на социални, етнически и малцинствени групи. Целта му е постигане на максимално включване и участие на ромската и турската общност, които да съдействат за преодоляване на бариерите и стереотипите спрямо малцинствата и техните територии и обратно - предразсъдъците в самите малцинства за живота извън гетото.

Река Марица и остров Адата

Проектът цели съживяване на река Марица и речният остров Адата със средствата на изкуството и културата и пълноценното им завръщане в градското ежедневие. Районът има потенциал да се превърне в градски оазис чрез „зелено“изкуство, вдъхновено от иновации и нови технологии, устойчив дизайн, архитектурни стратегии, алтернативен туризъм.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата