ПРОГРАМА ПОЛЕТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИЗЯВА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ В ЧУЖБИНА

Фондация „Пловдив 2019“ обявява програма за финансово подпомагане на млади таланти от Пловдив за изява в творчески и професионални конкурси, форуми, майсторски класове и пр.

Програма „ПОЛЕТИ“ е насочена към изявени ученици в сферата на изкуството, хуманитарните и точни науки, екологията и новите технологии, обучаващи се от първи до дванадесети клас в държавни, общински и/или частни училища на територията на град Пловдив и обезпечава част от разходите за пътни, участие и настаняване на кандидата /индивидуално и/или група/ за представяне в страни, членове и/или кандидат-членове за присъединяване в Европейски съюз.


Кандидатстването приключи! Заложеният бюджет е изцяло реализиран, разпределен сред 17 талантливи участници. Вижте повече тук.


Ще бъдат подкрепяни:

 • Участия в международни конкурси, олимпиади, прослушвания и др.
 • Участия в майсторски класове, менторски програми, форуми, конференции и др.

Общ бюджет и валидност на програмата: 30 000 лв., с валидност до изчерпване на средствата.

Финансови параметри на субсидията:

 • Максимална субсидия при индивидуална кандидатура – 2000 лв.
 • Максимална субсидия при кандидатстване на дуо и/или групи над 2 човека – 4500 лв.

Субсидията включва обезпечаване на разходи /за кандидата и ако се налага придружител/ като: такси за участия; пътни разходи; гранични такси и такси за задължителни документи, изискуеми от приемащата страна; разходи за настаняване и пр.

Срок за кандидатстване: Програмата приема кандидатури постоянно до изчерпване на бюджета й, като всеки кандидат има право на една успешна кандидатура в рамките на 12 месеца.

Срок на предвиденото участие: от 10 юни 2021 г. до 30 ноември 2022 г.

Право на участие имат:

 • Индивидуални ученици от първи до дванадесети клас, които към момента на кандидатстване са официално записани в училище на територията на град Пловдив;
 • Творчески групи и/или отбори от ученици от първи до дванадесети клас, които към момента на кандидатстване са официално записани в училище на територията на град Пловдив.
 • Нямат право да кандидатстват лица, които са деца на служители във Фондация „Пловдив 2019“ или на членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.

Необходими документи за кандидатстване:

1. * Попълнен формуляр (по образец). (Когато кандидатът е малолетно лице /възраст до 14 г./, кандидатурата се попълва и подписва от родител и/или законния му представител. Когато кандидатът е непълнолетно лице /възраст от 14 г. до 18 г./, кандидатурата се попълва от кандидата и се подписва лично от него и от родител и/или законния му представител. Когато кандидатът е дуо и/или група над 2 човека, кандидатурата се попълва от един от кандидатите, но кандидатурата се подписва от всички кандидати, както следва: Когато кандидатът е малолетно лице /възраст до 14 г./, от родител и/или законния му представител, а когато кандидатът е непълнолетно лице /възраст от 14 г. до 18 г./, лично от кандидата и от родител и/или законния му представител.);

2. * Придружително писмо в подкрепа на кандидатурата с подпис от преподавател по специалния предмет, предмет на поканата и/или директора на училището, с което се удостоверяват постиженията и потенциала на кандидата и се потвърждава поканата. (свободен формат);

3. * Удостоверение от банка за наличие на актуална банкова сметка на името на кандидата, когато е пълнолетен или на неговия родител и/или законен настойник, когато ученикът е непълнолетен. Когато кандидатът е дуо и/или група от повече от 2 човека, се представя удостоверение на един от участниците в групата, който е пълнолетен или на родител и/или законен настойник на член на групата, когато всички участници са непълнолетни;

4. * Покана / Писма за участие на кандидата във форум, който се провежда в страна член или кандидат член на Европейския съюз. (свободен формат);

5. * Декларация на кандидата за достоверност на информацията и съгласие (по образец);

6. Графични, аудио и видео материали, представящи кандидата (при наличие).

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Пакет със образците и общите условия, утвърдени с протокол 196 / 16.05.2021 от УС на Общинска фондация "Пловдив 2019", може да изтеглите от ТУК.


Технически изисквания и параметри:

1. Всички документи, трябва да се изпратят/предадат като текстови файлове, а документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис;

2. Тема на писмото трябва да бъде: Програма ПОЛЕТИ и името на кандидата;

3. В случаите, когато заявителят изпраща кандидатурата си по електронен път, максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове;

4. Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav;

5. Пълният пакет документи се изпращат постоянно до изчерпване на бюджета на програмата, по електронен път на имейл адрес: support@plovdiv2019.eu или в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019“, от понеделник до петък, от 09,30 до 17,00 ч.,  на адрес ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.


Селекция на кандидатите:

 • Постъпилите кандидатури се разглеждат от комисия, назначена от изпълнителния директор на Фондация „Пловдив 2019“;
 • Съставът на комисията се състои от 3-ма члена, които са представители на Фондация „Пловдив 2019“ – двама експерти Проекти и събития и един представител на отдел Счетоводство и финансов контрол;
 • Комисията заседава минимум веднъж на две седмици, считано от датата на публичното оповестяване на програмата и при условие, че е постъпила поне една кандидатура;
 • Получените кандидатури се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като за всяка комисията  попълва таблица за съответствие с изискванията за отпускане на финансова субсидия;
 • Комисията взема решение за одобряване с мнозинство 50+1 % за всяка кандидатура на базата на наличие на всички необходими документи, детайлите на кандидатурата и финансова по програмата;
 • За всяко заседание комисията изготвя протокол;
 • Решенията на комисията не подлежат на обжалване и се оповестяват публично на сайта на ОФ „Пловдив2019“ www.рlovdiv2019.eu след утвърждаване на протокола от Изпълнителния директор на „Фондация Пловдив 2019“.

Изплащане на субсидията:

 • Предоставянето на средствата по Програмата се извършва въз основа на решение и заповед на Изпълнителния директор на Фондация "Пловдив 2019";
 • Определената финансова субсидия се превежда по банков път по сметка, посочена във формуляра след подписване на протокол за отпускане на средствата.

Отчет на субсидията:

 • Отчитането на предоставените средства става чрез представяне на заверени копия от  разходооправдателни документи – фактури, касови бонове, квитанции и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, както и копия на бордни карти, електронни билети, ж.п. и автобусни билети и пр.
 • Отчитането се извършва след разходване на предоставената сума, но не по-късно от два месеца след края на потвърденото участие.
 • Указания за отчитане на отпуснатите средства, може да изтеглите от ТУК.


Протоколи от заседания на комисията:


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата