Отворена покана НАСЛЕДСТВО 2023: за проектни предложения като част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

ВАЖНО: Резултати по ОП „Наследство 2023“  и пълен протокол на комисията можете да намерите ТУК


ВАЖНО! Индикативният график на конкурса се измества и резултати по отворена покана „Наследство 2023“ се очакват до 22.01.2023 г.

Оставаме на разположение и на имейл адрес: legacy2023@plovdiv2019.eu


ВАЖНО! В бюджетната таблица бе коригирана техническа грешка по отношение на формулата за обща сума. Актуализираният вариант можете да изтеглите тук -бюджетна таблица по образец.


Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели надграждане и обезпечаване на устойчивост и наследство на инициативата Европейска столица на културата. Основен приоритет на отворената покана е продължаване, утвърждаване и разширяване на създадени партньорства, изява и развитие на творческия актив на културните организации от Пловдив и страната и затвърждаването  на града като важен и деен културен център. Разгръщане на потенциала на пространствата и сцените в Пловдив и развитието на фестивалната идентичност на града на културната карта на Европа.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2023 г. и е насочена към културни организации и независими куратори и артисти от България. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в програмата на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2022 г.  и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Поканата е насочена към предложения за събития и фестивали, които да се реализират на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, музика, литература, фотография, занаяти в тяхното многообразие, изкуство в публични пространства, дигитални изкуства, дизайн и развитие на капацитет в областта на привличане на публика/трансферът на знания, както и творчески индустрии.

Проектните предложения се разпределят в две направления:

Категория 1: Фестивали и големи събития

Кандидатстване за финансиране на проектни предложения за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 40 % от общата стойност на проекта/. (Не е определен праг на субсидията, вж. Общи условия)

Категория 2: Малки проекти

Кандидатстване за финансиране до 20 000,00 лв., за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 % от общата стойност на проекта/.

Основно изискване към всички кандидати е изготвянето на реалистичен бюджет, който отговаря на мащаба и дейностите, предвидени в проектните предложения.

Проектните предложения следва да са съобразени с:

 • Критериите и философията на проекта Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Спецификите на Пловдив като развит и международно признат културен и туристически център;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика; 
 • Изискването за  устойчивост на проекта и принос към развитието на местната културна сцена;
 • Действащото българско законодателство.

Общи условия, график на конкурса и финансови параметри:

 • Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.
 • По Категория 2 за малки проекти се предвижда разпределяне на не повече от 15% от общия бюджет на настоящата отворена покана в размер на до 150 000 лв.
 • Период на кандидатстване: ● от 07 ноември до 15 декември 2022 г.
 • Период за реализация на проектите: ● от 1 февруари 2023 г. до 01 декември 2023 г. (реализацията на проекта включва и подаване на неговия отчет)
 • Фондация „Пловдив 2019“ не определя максимална субсидия на проект по
  Категория 1 -
  одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертната комисия, съобразно методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията или лицето, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”; на проект по Категория 2 Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия до 20 000,00 лв.
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос, както следва:

За Категория 1: най-малко 40% от общата стойност на проекта. 
За Категория 2: най-малко 30% от общата стойност на проекта.

Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума (включва и финансиране от трети страни с изключение на проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2023 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив), която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

Максималният допустим нефинансов принос и за Категория 1, и за Категория 2 е в размер на до 10% от сумата на собствения принос.

Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният, нефинансовият принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.

 • Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2023 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив. 
 • Със средствата предоставяни от Фондация "Пловдив 2019" НЕ може да се покриват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./. Те са приложими, ако се налагат обосновано и ако са упоменати в бюджетния формуляр, само от собствения принос на кандидата.
 • Поканата НЕ покрива /нито през собствено финансиране, нито през средствата търсени от Фондация "Пловдив 2019"/ разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания, разходи за такси, загуби от обмен на валута, подлежащо на възстановяване ДДС, разходи, които се покриват от други източници, глоби и неустойки за съдебни процеси, разходи, възникнали вследствие на промяна, която не е съгласувана предварително писмено с Фондация „Пловдив 2019“.
 • Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа, ако те са неоснователни или се считат за прекомерни или са несъвместими предвид финансовия лимит на отворената покана. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в упоменат срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет и график.
 • Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа:

Категория 1 - 30% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед или предоставяне на банкова гаранция от страна на кандидатстващата организация/; едно междинно плащане в размер на до 40%, на базата на междинен отчет; и финално плащане, след отчитането на проекта, което следва да е не по-малко от 30% от общата сума на финансирането.  

Категория 2 - 70% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/ и 30% - след отчитането на проекта.  

 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация “Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на упоменатия срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на Фондация “Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри.
 • Фондация „Пловдив 2019“ ще изплаща аванси по настоящата отворена покана при следните условия единствено и само след: 1. Одобрен и гласуван от Общински съвет на гр. Пловдив общ бюджет на Община Пловдив за 2023 г.; 2. Одобрен и гласуван от Общински съвет на гр. Пловдив бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за 2023 г.; 3. Одобрен отчет по предходен проект (условие 3 се отнася само за кандидати, които са били одобрени по настоящата отворена покана и са имали проект, финансиран с договор по предходна отворена покана на с Фондация „Пловдив 2019“).
 • Изменение на договора, включително на приложенията към него се прави в писмена форма. В случай че е необходима „несъществена промяна“ на договора, бенефициентът уведомява с писмо Фондация „Пловдив 2019“. След писмено съгласуване от страна на Фондацията промяната може да бъде извършена. Уведомителното писмо следва да съдържа ясна обосновка относно обстоятелствата, налагащи изменението. За „несъществена промяна“ на договора се счита промяна на мястото на изпълнение на дейностите при обективни и непредвидени обстоятелства; обосновано увеличаване на количествените показатели по заложените дейности, без това да води до промяна на обхвата на публики, целевите групи и бюджета на проекта; увеличаване или намаляване на разходите по бюджетни пера в размер на общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 50 000 лв., без това да води до увеличаване на общия размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ по проекта. Всички други случаи, извън посочените, се считат за „съществена промяна“. Във всички случаи на „съществена промяна“ на договора, тя се извършва чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към договора по взаимно съгласи ена двете страни. 
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват само с един проект. При подаване на повече от едно предложения ще се разглежда само постъпилото първо по време. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.
 • Разходи по осъществяването на проекти, одобрени по настоящата отворена покана, могат да бъдат извършвани само след датата на сключване на договор между Фондацията и одобрения кандидат.

Кой може да кандидатства?

 • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
 • Български пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./. 

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
 • се намират в ликвидация.
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.

* Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец)* на български език 
 • Попълнена бюджетна таблица (по образец)* на български език 
 • Заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/. Актуалното състояние може да се удостовери и със заверен с гриф „вярно с оригинала“ копие от онлайн регистъра с видима дата на справката. *
 • Декларация на кандидата (по образец)*.
 • Декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец)*.
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации, използване на сцени и техническо оборудване, договори за наем на зали и сцени, разрешителни и декларации, потвърждаващи конкретните локации за провеждане на събитието  (по приложимост).
 • Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (по приложимост).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани. 

Технически изисквания:

 • Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат, освен в текстовия и табличен формат.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Отворена покана Наследство 2023 <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидата и името на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 15 декември 2022 г., само по електронен път, на адрес: legacy2023@plovdiv2019.eu

Необходими документи и указания за стартиране на дейност и отчитане: тук.

Селекционери: На своето заседание на 03 ноември 2022 г. УС на Фондация „Пловдив 2019“ определи и експертната комисия за разглеждане и оценка на кандидатурите. Седем членното жури включва представители на културните среди в Пловдив, които имат пряко участие в реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. В комисиите има представители и на Община Пловдив, както и на Фондация „Пловдив 2019“. Имената на журито ще бъдат обявени след крайния срок за участие в отворената покана. 

За възникващи въпроси по НАСЛЕДСТВО 2023, пишете ни на legacy2023@plovdiv2019.eu

Пълният пакет с документи по отворената покана може да изтеглите от ТУК. ВАЖНО! В бюджетната таблица бе коригирана техническа грешка по отношение на формулата за обща сума. Актуализираният вариант можете да изтеглите тук - бюджетна таблица по образец.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата