ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения с ФОКУС: ЯПОНСКА КУЛТУРА

Общинска фондация „Пловдив 2019“, в партньорство с японската неправителствената организация EU JAPAN FEST, обявява отворена покана за проекти с фокус: ЯПОНСКА КУЛТУРА, които да бъдат реализирани като част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Отворената покана е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина и цели да стимулира и надгради дългосрочното сътрудничество между японски и европейски творци и публики.

Партньорството с EU Japan Fest се предоставя ексклузивно на градовете, спечелили титлата Европейска столица на културата, с цел подпомагане и развиване на партньорство между европейски и японски творци.

Настоящата покана е Първи eтап на селекция, в който фондация „Пловдив 2019“ разпределя своята финансова и нефинансова подкрепа към проектите. Вторият eтап, до който се допускат само одобрените от журито на ОФ „Пловдив 2019“ кандидати, се реализира от EU Japan Fest с отделен времеви график.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП

Конкурсът е насочен към проекти в сферата на:

 • визуални изкуства, акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, фотогарфия, кино, бойни изкуства;
 • артистични намеси в публично пространство, инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции;
 • функционален и декоративен дизайн в градска среда;
 • общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни социални групи и сфери в креативния сектор;
 • проекти за включване на разнородна по възраст, социален статус и в неравностойно положение;
 • градско и домашно градинарство, био и еко практики и строителство;
 • гастрономия.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • целите на програмата на Европейска столица на културата /за детайли тук/;
 • целите и дейността на EU Japan Fest /за детайли тук/;
 • задължителното изискване за международно сътрудничество при осъществяването на проекта с партньор от Япония и/или партньор с японски произход, работещ извън пределите на Япония;
 • изискването за развиване и стремеж към дългосрочно партньорство и влияние на проекта;
 • стремеж към взаимодействие с програмата и проектите на другите градове - европейски столици на културата /бивши, настоящи и бъдещи/;
 • културата, представите и нагласите на общностите, които са включени като участници и публика;
 • задължителното изискване към кандидата и/или японските партньори да осъществят усилие за  кандидатстване за съфинансиране на проекта и към други финансиращи и донорски международни организации, в това число и социални и краудфъндинг кампании;
 • действащото българско законодателство.

Проектните предложения се разпределят в няколко основни категории:

Категория 1 НОВИ ПРОЕКТИ

Отнася се за проекти, които не са селекционирани по някоя от отворените покани на фондация „Пловдив 2019“ и към датата на кандидатстване не са част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата.

Категория 2 СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТИ

В тази категория се включват всички вече одобрени проекти от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата, които желаят да надградят събитията си с конкретно японско партньорство.

Категория 3 СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

В тази категория могат да се включат всички кандидати, които не търсят финансово съучастие от Фондация Пловдив 2019, но желаят да кандидатстват за финансиране пред EU JAPAN FEST и бъдат включени в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата, Фокус: Японска култура.

Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, може да намерите ТУК Пълният текст на поканата и формулярите на английски език може да намерите HERE.

The Facebook event you can find here. If you need any additional information, you can contact us on  japanculture@plovdiv2019.eu


For the realisation of their projects, applicants must ensure a self-contribution of no less than 40% of the total budget of their project.

Събитието в социалната мрежа може да намерите тук. При възникнали въпроси може да се свържете с нас на: japanculture@plovdiv2019.eu


Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва с минимум 40% като собствен принос от общия бюджет за реализацията на проекта, като собственият принос може да включва и средства от донори и спонсори, частичен нефинансов принос, кандидатстване към държавни и частни международни субсидиращи програми, краудфъндинг кампании и пр.

Отворената покана по първи етап покрива разходи за: продукция, хонорари, наем на сцени и техника, пътни и пр. Поканата по първи етап НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални  и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на помещение, консумативи, издръжка на офиса, ръководител и счетоводител по проект и пр./.

Проектите, които вече са част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата и са в договорни отношения с Фондация „Пловдив 2019“, попадат в Категория 2, и нямат право на финансова подкрепа по първи етап на тази отворена покана. Те кандидатстват за одобрение от Фондация Пловдив 2019, което да им даде право за кандидатстване за финансова подкрепа от EU JAPAN FEST във втори етап. При кандидатстването по втори етап, фнансирането от Фондация „Пловдив 2019“, ако има такова, следва да се впише в бюджетната таблица в графа финансиране от други източници, а не да се представя като собствен принос.

Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа както и да селектира проекти, които подкрепя нефинансово. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи в бюджета или реши да подкрепи проекта нефинансово, кандидатът е необходимо в двуседмичен срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди, дали ще продължи във втори етап с кандидатсване към EU Japan Fest.

Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“ по тази покана се изплаща на принципа: 70% авансово заплащане, 30% - след края и отчитане на проекта. Финансовата подкрепа от EU Japan Fest се изплаща еднократно след края на проекта и одобряването на отчета му. Подробните условия и задължения на партньорството с ОФ „Пловдив 2019“ се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта, за финансирането от Фондация „Пловдив 2019“, ще бъдат сключвани след обявяване на резултатите от Втори етап /не по-рано от втората половина на месец октомври 2018 г./ и само в случай на положителна селекция от EU JAPAN FEST. Подробните условия и задължения на партньорството за сумата, отпусната от EU Japan Fest се регаментират с потвърдителни писма, подписни от всяка от двете страни.

Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.


Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ по ПЪРВИ ЕТАП за проекти в Категория 1: 100 000,00 лв. /сумата не включва средствата, които вече са разпределени по проекти от Категория 2/.

 • Период на кандидатстване по ПЪРВИ ЕТАП: от 16 март до 31 май 2018 г.
 • Период на кандидатстване по ВТОРИ ЕТАП към EU Japan Fest: 1 – 30 септември 2018 г.
 • Период за реализация на проектите: януари - декември 2019 г.

Фондация „Пловдив 2019“ и EU Japan Fest не определят максимална субсидия на проект, като по този начин оставят възможността на журито да прецени, колко и какви проекти да селектира. Фондация „Пловдив 2019“ и EU Japan Fest разпределят отделни бюджети в двата етапа на кандидатстване. В рамките на партньорството с EU Japan Fest, ОФ „Пловдив 2019“ си запазва правото сама да продуцира и инициира културно съдържание с фокус: японска култура. 


Кой може да кандидатства?

 • български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
 • кооперации по Закона за кооперациите;
 • граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • се намират в ликвидация;
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • са в трудово-правни отношения с Фондация „Пловдив 2019“ и/или са членове на управленските й органи.
 • изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

Необходими документи за кандидатстване по Първи етап:

 • попълнен формуляр за участие (по образец) * на български и английски език;
 • попълнена бюджетна табилца (по образец) * на български и английски език;
 • удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/; *
 • декларация на кандидата (по образец); *
 • декларация за достоверност на информацията и авторство (по образец); *
 • писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие);
 • графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (при наличие).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани. Формулярът за участие и бюджетната таблица се подавават и на английски и на български език. (Формулярите са достъпни и на двата езика в сайта ни, моля, изберете версия Английски, за да ги изтеглите на английски език. Преводът може да бъде направен и през автоматичен преводач).

Технически изисквания по Първи етап:

 • пълният пакет документи трябва да се изпрати по електронен път, най-късно до 17:00 ч. на 31 май 2018 г., на адрес: japanculture@plovdiv2019.eu, като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани;
 • темата на писмото трябва да бъде: Фокус: Японска култура:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта;
 • максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове;
 • допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav;
 • всяко проектно предложение трябва да бъде изпратено в отделно писмо;
 • Цялтата кореспонденция по Втори етап ще се осъществява на английски език, включтилено описателни и бюджетни таблици, формуляри и отчети.

Селекционери на Първи етап:

 • д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Виктор Янков – заместник-директор „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019;
 • Гина Кафеджиян – мениджър „Проекти и събития“, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Александра Димитрова – експерт „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Саори Хакода – мениджър проекти, EU Japan Fest.

ЗА EU Japan Fest

EU Japan Fest е неправителствена организация, която подпомага сътрудничеството между японски и европейски творци и публики като предоставя възможност за кандидатстване за субсидия по реализиране на проучвателни пътувания и проектни инициативи. Организацията съществува от 1992 г. и е целенасочено обвързана с инициативата Европейска столица на културата, като подпомага активното представяне на японски творци и арт мениджъри в Европа и предоставя възможност за обмен на европейски експерти и артисти, които да осъществяват посещения и проекти в Япония. От своето съществуване EU Japan Fest е подкрепила и участвала в програмата на над 40 града -  европейски столици на културата, в близо 30 държави, като това я прави единствената организация в света, която е сътрудничила с всички последователни градове - столици на културата.

Основна сфера на дейност на EU Japan Fest:

 • съхранение на традиционната култура и стремеж за надграждане и обогатявате;
 • подкрепа на младежка дейност;
 • устойчивост и самостойност на творчески общности и отделни артисти;
 • стимулиране и поощряване на авангардни творчески подходи;
 • подкрепа на творчески дейности, отчитайки предимствата и недостатъците на глобализацията;
 • подпомагане на развитието на международни мрежи в сферата на културата и изкуството.

Бизнесът на Япония в подкрепа на японски и европейски творци:

„Бизнесът може да работи на пълни обороти всеки ден, може да се е развил така, че след десет години да е достигнал изключителни икономически и производствени резултати. И когато този момент дойде, а в обществото липсват поетите, музикантите, философите, художниците, младите творци, пълни с енергия и кураж, какъв изобщо би бил смисълът на всички тези десетгодишни вложения!“

Това е основното мото на EU Japan Fest, което обединява мрежа от донорски организации, които на селекционен принцип подкрепят, художествени проекти, постъпили през отворени покани, които комисията обявява. Сроковете и критериите по отворените покани са стриктно регламентирани и оповестени предварително, а годишните отчети са публично достъпни.

Какви проекти се подкрепят:

 • които предполагат дългосрочно сътрудничество с творци от Япония и/или от японски произход и са съгласувани с фондацията, която ръководи проекта „Европейска столица на културата“;
 • които имат гарантиран процент собствено и партньорско съучастие;
 • които отговарят на документалните изисквания и процедура, формулирани от EU Japan Fest.

Не се подкрепят проекти:

 • чиято сфера на дейност не предполага дългосрочно развитие и устойчивост на проявата и сътрудничеството;
 • които не гарантират колаборацията между града ЕСК и участниците в проекта;
 • които не предвиждат принос и устойчива намеса в културното и социално развитие на града ЕСК.

Детайли по критериите и принципните насоки за кандидатстване по ПРОУЧВАТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ И ПРОЕКТИ /което се явява ВТОРИ ЕТАП към настоящата отворена покана/ може да намерите ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата