ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА НОВИ ПРОЕКТИ В ПРОГРАМАТА НА ОФ „ПЛОВДИВ 2019“

Благодарим ви за изпратените предложения по отворената покана. Повече предложения не се приемат. Следете новините ни за резултати и нови възможности.

 

ДОКУМЕНТИ

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ (Нова версия от 27.06.2016 на документ Декларация 03-Д3)
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (Нова версия на документ Проектодоговор от 05.12.2016)
 3. ОТЧЕТ (Нова версия от 14.07.2017)

* Забележка: Екселските файлове трябва да се предават в двата формата: xls и в pdf

**Забележка: Всички попълнени документи изпращайте в ZIP или RAR архивен файл


Всички формуляри на английски може да изтеглите от ТУК


УКАЗАНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Нова версия от 05.12.2016)


І. Обща информация

Отворената покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“ предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация “Пловдив 2019”. Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата, с нови идеи и партньорства.

Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата. Платформите и клъстерите в нея са разработени на базата на даденостите и нуждите на града, така че да изпълнят неговия потенциал и да дадат възможност, както за национално така и за европейско измерение на културните дейности в бъдещата столица на културата.

Цели на Общинска фондация „Пловдив 2019“

Основните цели на Общинска фондация „Пловдив 2019”, формулирани в учредителните документи и доразвити в апликационната книга по проекта Европейска столица на културата, са както следва:

 • Подготовка на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019.
 • Популяризиране на инициативата „Европейска столица на културата“.
 • Популяризиране на Пловдив като културна и туристическа дестинация.
 • Установяване на дългосрочни партньорства между фондацията, местни, национални и международни институции и организации.
 • Насърчаване на културни организации и физически лица да работят и развиват проекти, заедно с други организации (от своята партньорска мрежа или тази на ОФ „Пловдив 2019“).
 • Участие на гражданите в културния живот и подобряване на диалога между граждани и културни институции.
 • Подпомагане на развитието на културните и творческите индустрии.
 • Изнасяне на културни дейности и продукти извън централните части на града.
 • Междукултурен диалог, обмен и гостуване на международни артисти, културни мениджъри и събития.
 • Преосмисляне и трансформиране на градската среда чрез култура.
 • Премахване на границите между социалните, етническите и малцинствените групи чрез култура и изкуство.
 • Свързване на културното наследство със съвременния живот.
 • Изграждане на капацитет, обучения и образование в сферата на културния мениджмънт.
 • Свободен достъп до културна продукция на максимално широка аудитория, включително и хора в неравностойно положение, възрастни хора, групи, които традиционно са изолирани от културния живот.
 • Привличане на спонсорства и допълнителни средства за реализацията на проектите.

III. Програмни приоритети 

Кандидатурите следва условно да се разпределят в 4 програмни направления, според структурата на артистичната програма на “Пловдив 2019” с мотото “Заедно/Together”. Платформите предлагат само идейна рамка, която не е обвързана с конкретните проекти от апликационата книга на Пловдив за Европейска столица на културата:

 1. FUSE / СЛИВАНЕ

Включва темите за интеграция на етноси, поколения, територии, различни социални групи и религии. Включва инициативи, свързани с работа с изолирани малцинства и общности, проекти, предназначени специално за квартал Столипиново, представяне на традиционна самобитна култура от Балканите, взаимодействие с фестивали, културни, туристически и социални проекти от Южен централен регион.

 1. REVIVE / ВЪЗРАЖДАНЕ

Платформата е ориентирана към нови начини за съхраняване и представяне на миналото и поставянето на културното наследство в съвременен контекст, излизайки от стереотипите на туристическата атракция. Цели да поощри включването на културата и изкуството като инструмент за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура. Други важни фокуси на програмата са съвременно изкуство и използването на нови технологии и дигитални медии.

 1. TRANSFORM / ТРАНСФОРМИРАНЕ

Отнася се за преосмисляне и „рециклиране” на забравени и изоставени градски пространства, както и промяна в начина на възприемането им. Включва работа с детската и младежката аудитория, артистични интервенции в публичното пространство, проекти свързани с околната среда, района на река Марица и остров Адата.

 1. RELAX / РЕЛАКСИРАНЕ

Платформата е свързана с популяризиране на устойчив начин на живот с понятия като “бавен живот” (Slow) или “дерастеж” (Degrowth). Платформата цели да пропагандира зелен/еко/био начин на живот – зелени технологии и продукция. Включва също взаимодействие между творчески и спортни дейности, практики за хармонизиране с околната среда, “физическата култура”. В тази платформа попада и музиката като възможност за общуване и като най-достъпно изкуство във всичките й разновидности.

IV. Условия, критерии и срокове за подаване на проекти

Кандидатите е необходимо да предоставят следната информация по предварително зададени формуляр и образци:

 • – Обоснована, точна и ясна концепция за проекта.
 • – Подробен времеви график на дейностите по проекта.
 • – Подробен бюджет на проекта (Забележка: За дългосрочни проекти бюджетът и съответно договорните отношения могат да се актуализират за всяка следваща година в рамките на предварително одобрения бюджет на проекта).
 • – Информация за организацията – правен статус, екип, инфраструктурна обезпеченост, годишен бюджет, проекти, реализирани до момента.
 • – Взаимодействие с други партньори от партньорската мрежа на ОФ „Пловдив 2019“.
 • – Взаимодействие с нови партньори.
 • – Определяне на целеви аудитории.
 • – Потвърждение (Писмо за намерение) на участниците, посочени в концепцията.

Кой може да участва?

Отворената покана се отнася за физически и юридически лица от страната и чужбина.

Право да участват имат: 

 • – Търговски дружества, кооперации  и неправителствени организации от Пловдив, страната и чужбина,
 • – Общински и държавни институции,
 • – Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите,
 • – Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).

Нямат право да участват лица, които:

 • – са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • – се намират в ликвидация;
 • – са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • – не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” и Община Пловдив или от друга донорска организация;
 • – имат задължения към Община Пловдив и/или към държавата;
 • – са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019”
 • – са членове на органи на ОФ „Пловдив 2019”.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент.

Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането.

Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от комисия класиране.

Договорите ще се сключват при наличие на осигурен финансов ресурс, като при необходимост ОФ „Пловдив 2019” може да изиска при подписване на договорите спечелилите участници да актуализират и структурират дейностите и времевите графици. 

Какви са сроковете?

Проектите ще се приемат до края на 2016 г. и ще бъдат разглеждани и оценявани от експертна комисия, която ще заседава в минимум три годишни сесии.

Крайните срокове за приемане на документите са:

 1. 10 юли 2016 г. (проекти, получени на 11 юли също ще се считат за валидни, защото 10 юли е неделя)
 2. 10 октомври 2016 г.
 3. 10 декември 2016 г. (проекти, получени на 12 декември също ще се считат за валидни, защото 10 декември е събота)

Дейностите по проекти, оценени на последната сесия се планират в бюджета на фондацията от следващата година.

Началната дата на изпълнение на дейности по проектите следва да е планирана за минимум четири месеца след датата на подаване на документите.

Какви са финансовите рамки на програмата?

Одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертната комисия, съобразно методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията или лицето, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”.

Основно условие към партньорите е участието със собствен принос в реализацията на проектите и набавянето на съфинансиране от най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

Нефинансовият принос се подчинява на следните условия:

 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта
 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.).
 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция;
 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд.

За партньорство при съфинансиране от европейски фондове и програми е необходимо предварително синхронизиране на проектите и апликациите на партньорите с ОФ „Пловдив 2019”, както и писмено съгласие от страна на фондацията, че е готова да участва като съфинансиращ партньор по съответната програма спрямо нейните условия.

Основни изисквания и критерии за утвърждаването на проектите:

 • Съответствие на проекта с идейната концепцията, заложена в програмата на ЕСК и коректно придържане към целите на ОФ „Пловдив 2019“.
 • Обогатяване на художествения живот на града с нови събития и съдържание и/или обвързване на културното наследство със съвременността .
 • Завършен подготвителен етап на проекта, ясни участници, локации, график
 • Иновативни подходи и практики, ползване на дигитални и съвременни технологии
 • Eвропейско измерение
 • Работа с други организации от партньорската мрежа на ОФ „Пловдив 2019“ и/или привличане на нови партньори.
 • Включване на граждани в реализацията на проекта и дейността и  работа с доброволци
 • Ясна и обоснована комуникационна стратегия
 • Организационен капацитет на организацията и доказан предишен опит
 • Обезпечаване на съфинансиране по проекта, вкл. нефинансово

Процедура за разглеждане и оценка на проектите:

 1. Проектите по отворената покана се приемат до 10 декември 2016 г. и ще бъдат разглеждани и оценявани от експертна комисия, определена с решение на УС на Общинска фондация „Пловдив 2019“.
 2. Преди да бъдат оценени от експертната комисия, проектите ще бъдат проверявани за административно съответствие от тричленна комисия, определена с решение на УС на Общинска фондация “Пловдив 2019”, която ще провери пълнотата на представените документи, допустимостта на разходите, посочени в тях, както и коректното попълване на необходимата документация.
 3. Членовете на експертната комисия оценяват индивидуално постъпилите проекти, по поредност на тяхното входиране.
 4. Експертната комисия ще заседава в три сесии през 2016 г., в рамките на които ще разгледа и оцени всички постъпили проекти. Решението за одобряване на класираните предложения се взема от комисията с мнозинство. Член на комисията, който е против взетото решение, може да подпише протокола с особено мнение и да изложи писмено мотивите си.
 5. Оповестяването на резултатите от съответните заседания ще се извърши чрез публикация на уеб страницата на Фондацията.
 6. Одобрените кандидати ще трябва да потвърдят участието си и да подпишат договори с ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на 1 месец от оповестяването на резултатите.
 7. За идейни предложения, заложени в апликационната книга, за които не са входирани детайлни проекти и има налично финансиране, Фондацията си запазва правото да провежда извънредни конкурси. 

Необходими документи за кандидатстване:

 • – Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец)*
 • – Бюджет (по образец)* – Прилага се във формат .xls и сканиран с подпис и печат във формат .pdf.
 • – Подробно описание на проекта (концепция, участници, екип, локации, комуникационна стратегия)*
 • – Декларация на кандидатата (по образец). Забележка: при подписване на договор спечелилите участници ще следва да докажат липсата на  задължения с представяне на Удостоверение за липса на публични задължения към Община Пловдив и към държавата.*
 • – За кандидати юридически лица: удостоверение за актуално състояние или извлечение от търговски/съдебен регистър или друг еквивалентен документ, удостоверяващ актуалното състояние на кандидатстващата организация. За кандидати физически лица: лична карта и документ за вписване в регистър БУЛСТАТ /или еквивалентен регистър за лица, упражняващи свободни професии/самоосигуряващи се в държавата по упражняване на дейността/.*
 • – Декларация за статута по ЗДДС (по образец)*
 • – Декларация за партньорство (по образец)*

Всички гореизброени документи се прилагат сканирани с подпис и печат във формат .pdf

 • – Подробна информация за всеки от партньорите по проекта – правен статус, официален представител, портфолио с реализирани проекти, контакт
 • – Техническа спецификация (по образец), ако е приложимо
 • – Писма за подкрепа, потвърждения за участие
 • – Биографии на екипа, участници и изпълнители в проекта (по образец)*
 • – Визуални материали

*Задължителни документи.
Всички документи, отбелязани със звездичка, трябва да бъдат предадени задължително на български и на английски език.
Документите следва да бъдат описани в придружително писмо със свободен текст. Ако някой документ не следва да бъде подаван, същият се описва в списъка и срещу него се изписва текста „НЕПРИЛОЖИМО“.

Технически изисквания

Пълният пакет документи се изпраща само по електронен път. Кандидатурите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Всички документи трябва да се предадат като текстови и таблични файлове И като подписани и сканирани pdf-файлове. Неподписани документи НЕ се приемат!
 2. Тема на писмото трябва да бъде: 02-Нови проекти: <ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА>/<ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото възможно най-кратко трябва да присъства следната информация: име на организацията, име на проекта и от коя платформа е той.
 3. Всички файлове трябва да бъдат именувани съгласно посочените в поканата задължителни документи.
 4. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 5. Допустимите формати файлове са: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf; за допълнителни аудио-визуални материали: .jpg, .jpeg, .mov, .avi, .mp3, .wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 6. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.

За контакт и допълнителна информация:

Електронна поща за въпроси по отворената покана: opencall2019@plovdiv2019.eu

Електронна поща за изпращане на проектните документи: callnew@plovdiv2019.eu


ДОКУМЕНТИ

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ (Нова версия от 27.06.2016 на документ Декларация 03-Д3)
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (Нова версия на документ Проектодоговор от 05.12.2016)
 3. ОТЧЕТ (Нова версия от 14.07.2017)

* Забележка: Екселските файлове трябва да се предават в двата формата: xls и в pdf

**Забележка: Всички попълнени документи изпращайте в ZIP или RAR архивен файл


Всички формуляри на английски може да изтеглите от ТУК


УКАЗАНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Нова версия от 05.12.2016)

АПЛИКАЦИОННА КНИГА НА ПЛОВДИВ 2019


Апликационната книга Пловдив 2019 – Европейска столица на културата, може да изтеглите ТУК


 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *