ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ОТ АПЛИКАЦИОННАТА КНИГА НА ПЛОВДИВ 2019

Благодарим ви за изпратените предложения по отворената покана. Повече предложения не се приемат. Следете новините ни за резултати и нови възможности.

ДОКУМЕНТИ:

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ (Нова версия от 27.06.2016 на документ Декларация 03-Д3)
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (Нова версия на документ Проектодоговор от 05.12.2016)
 3. ОТЧЕТ (Нова версия от 14.07.2017)

* Забележка: Екселските файлове трябва да се предават в двата формата: xls и в pdf

**Забележка: Всички попълнени документи изпращайте в ZIP или RAR архивен файл


Всички формуляри на английски може да изтеглите от ТУК


УКАЗАНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Нова версия от 05.12.2016)

І. Обща информация

С този регламент Общинска Фондация „Пловдив 2019” отправя покана към организации и физически лица да представят детайлни проекти на базата на идейните предложения, заложени в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 г. Регламентът има за цел да установи основните правила и изисквания за работа с партньори по реализацията на първоначално планираните проекти от артистичната програма.

В края на 2014 г. Пловдив беше избран за Европейска столица на културата през 2019 г. С успеха на града в съревнованието за титлата дойдоха и новите задачи пред ОФ „Пловдив 2019”. Програмата, разработена в продължение на 2 години от екипа на фондацията, експерти и артисти, културни институции и партньори от България и чужбина, навлиза в следващата фаза на своята реализация. Заложените в настоящия регламент процедури целят уточняване на условията за партньорство с ОФ „Пловдив 2019“. Регламентът цели обезпечаването на реализацията на заложените концепции с отговорно участие, с максимално ясни критерии, в съответствие с предварителните времеви, бюджетни и концептуални рамки, както и регулирането на отношенията на ОФ „Пловдив 2019” с партньори от България и чужбина.

Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата. Платформите и клъстерите в нея са разработени на базата на даденостите и нуждите на града, така че да изпълнят неговия потенциал и да дадат възможност, както за национално така и за европейско измерение на културните дейности в бъдещата столица на културата.

II. Цели на Общинска фондация „Пловдив 2019“

Основните цели на Общинска фондация „Пловдив 2019”, формулирани в учредителните документи и доразвити в апликационната книга по проекта Европейска столица на културата, са както следва:

 • – Подготовка на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019
 • – Популяризиране на инициативата „Европейска столица на културата“.
 • – Популяризиране на Пловдив като културна и туристическа дестинация.
 • – Установяване на дългосрочни партньорства между фондацията, местни, национални и международни институции и организации.
 • – Насърчаване на културни организации и физически лица да работят и развиват проекти, заедно с други организации (от своята партньорска мрежа или тази на ОФ „Пловдив 2019“).
 • – Участие на гражданите в културния живот и подобряване на диалога между граждани и културни институции.
 • – Подпомагане на развитието на културните и творческите индустрии.
 • – Изнасяне на културни дейности и продукти извън централните части на града.
 • – Междукултурен диалог, обмен и гостуване на международни артисти, културни мениджъри и събития.
 • – Преосмисляне и трансформиране на градската среда чрез култура.
 • – Премахване на границите между социалните, етническите и малцинствените групи чрез култура и изкуство.
 • – Свързване на културното наследство със съвременния живот.
 • – Изграждане на капацитет, обучения и образование в сферата на културния мениджмънт.
 • – Свободен достъп до културна продукция на максимално широка аудитория, включително и хора в неравностойно положение, възрастни хора, групи, които традиционно са изолирани от културния живот.
 • – Привличане на спонсорства и допълнителни средства за реализацията на проектите.

III. Програмни приоритети

Проектите съгласно апликационната книга, с която Пловдив спечели титлата Европейска столица на културата, са разпределени в таблица по програмни платформи. (вж. Приложение № 1)

Подробното запознаване с програмата, целите и мисията на ОФ “Пловдив 2019” е силно препоръчително и неизменна стъпка в подготвянето на успешна кандидатура по тази отворена покана. Пълната програма с подробно описание на всички платформи, проектни клъстъри и настоящи проекти в тях може да бъде намерена на страницата на ОФ “Пловдив 2019”.

IV. Условия, критерии и срокове за подаване на проекти

Кандидатите, които желаят да се включат в реализацията на артистичната програма, е необходимо да предоставят следната информация по предварително зададени формуляр и образци:

 • – Обоснована, точна и ясна концепция за проекта, съобразена със заложената в апликационната книга.
 • – Подробен времеви график на дейностите по проекта, съобразен с времевите рамки на програмата на ОФ “Пловдив 2019” (вж. Приложение № 1).
 • – Подробен бюджет на проекта (Забележка: За дългосрочни проекти бюджетът и съответно договорните отношения могат да се актуализират за всяка следваща година в рамките на предварително одобрения бюджет на проекта).
 • – Информация за организацията – правен статус, екип, инфраструктурна обезпеченост, годишен бюджет, проекти, реализирани до момента.
 • – Взаимодействие с други партньори от партньорската мрежа на ОФ „Пловдив 2019“.
 • – Взаимодействие с нови партньори.
 • – Определяне на целеви аудитории.
 • – Потвърждение (Писмо за намерение) на участниците, посочени в концепцията.

Кой може да участва?

Регламентът се отнася за физически и юридически лица от страната и чужбина, които представят детайлни проекти на базата на идейните предложения, заложени в апликационната книга.

Право да участват имат: 

 • – Търговски дружества, кооперации  и неправителствени организации от Пловдив, страната и чужбина,
 • – Общински и държавни институции,
 • – Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите,
 • – Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).

Нямат право да участват лица, които:

 • – са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • – се намират в ликвидация;
 • – са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • – не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” и Община Пловдив или от друга донорска организация;
 • – имат задължения към Община Пловдив и държавата.
 • – са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019”
 • – са членове на органи на ОФ „Пловдив 2019”.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент.

Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането.

При подготовката на проекта и планирането на дейностите организациите са длъжни да съобразят времевия си график с посочения в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата 2019.

Проектите от програмата на Пловдив за Европейска столица на културата се реализират само на база на сключени договори с ОФ „Пловдив 2019“, след проведена конкурсна процедура по условията на този регламент.

Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от комисия класиране.

Договорите ще се сключват при наличие на осигурен финансов ресурс, като при необходимост ОФ „Пловдив 2019” може да изиска при подписване на договорите спечелилите участници да актуализират и структурират дейностите и времевите графици.

Какви са сроковете?

Проектите ще се приемат до 10 декември 2016 г. и ще бъдат разглеждани и оценявани от експертна комисия. Експертната комисия ще заседава минимум веднъж месечно и ще разглежда проектите, постъпили до 30-то число на предходния месец.

Дейностите по проекти, оценени непосредствено преди края на годината, се планират в бюджета на фондацията от следващата година.

Началната дата на изпълнение на дейности по проектите следва да е планирана за минимум четири месеца след датата на подаване на документите.

Какви са финансовите рамки на програмата?

Одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертната комисия, съобразно методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията или лицето, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”.

Основно условие към партньорите е участието със собствен принос в реализацията на проектите и набавянето на съфинансиране от най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

Нефинансовият принос се подчинява на следните условия:

 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта
 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.).
 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция;
 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд.

За партньорство при съфинансиране от европейски фондове и програми е необходимо предварително синхронизиране на проектите и апликациите на партньорите с ОФ „Пловдив 2019”, както и писмено съгласие от страна на фондацията, че е готова да участва като съфинансиращ партньор по съответната програма спрямо нейните условия.

Основни изисквания и критерии за оценяването на проектите:

 • Съответствие на проекта с идейната концепцията, заложена в програмата на ЕСК и коректно придържане към целите и графика на дейността на ОФ „Пловдив 2019“.
 • Обогатяване на художествения живот на града с нови събития и съдържание и/или обвързване на културното наследство със съвременността .
 • Завършен подготвителен етап на проекта, ясни участници, локации, график
 • Иновативни подходи и практики, ползване на дигитални и съвременни технологии
 • Eвропейско измерение
 • Работа с други организации от партньорската мрежа на ОФ „Пловдив 2019“ и/или привличане на нови партньори.
 • Включване на граждани в реализацията на проекта и дейността и  работа с доброволци
 • Ясна и обоснована комуникационна стратегия
 • Организационен капацитет на организацията и доказан предишен опит
 • Обезпечаване на съфинансиране по проекта, вкл. нефинансово

Процедура за разглеждане и оценка на проектите:

 1. Проектите по отворената покана се приемат до 10 декември 2016 г. и ще бъдат разглеждани и оценявани от експертна комисия, определена с решение на УС на Общинска фондация „Пловдив 2019“. (Проекти, получени на 12 декември също ще се считат за валидни, защото 10 декември е събота)
 2. Преди да бъдат оценени от експертната комисия, проектите ще бъдат проверявани за административно съответствие от тричленна комисия, определена с решение на УС на Общинска фондация “Пловдив 2019”, която ще провери пълнотата на представените документи, допустимостта на разходите, посочени в тях, както и коректното попълване на необходимата документация.
 3. Членовете на експертната комисия оценяват индивидуално постъпилите проекти, по поредност на тяхното входиране.
 4. Експертната комисия ще заседавапрез цялата 2016 г., минимум веднъж месечно. На своите заседания експертната комисия ще разглежда проектите, постъпили до 30-то число на предходния месец.. Решението за одобряване на класираните предложения се взема от комисията с мнозинство. Член на комисията, който е против взетото решение, може да подпише протокола с особено мнение и да изложи писмено мотивите си.
 5. Оповестяването на резултатите от съответните заседания ще се извърши чрез публикация на уеб страницата на Фондацията.
 6. Одобрените кандидати ще трябва да потвърдят участието си и да подпишат договори с ОФ „Пловдив 2019“ в рамките на 1 месец от оповестяването на резултатите.
 7. За идейни предложения, заложени в апликационната книга, за които не са входирани детайлни проекти и има налично финансиране, Фондацията си запазва правото да провежда извънредни конкурси. 

Необходими документи за кандидатстване:

 • – Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец)*
 • – Бюджет (по образец)* – Прилага се във формат .xls и сканиран с подпис и печат във формат .pdf.
 • – Подробно описание на проекта (концепция, участници, екип, локации, комуникационна стратегия)*
 • – Декларация на кандидатата (по образец). Забележка: при подписване на договор спечелилите участници ще следва да докажат липсата на  задължения с представяне на Удостоверение за липса на публични задължения към Община Пловдив и към държавата.*
 • – За кандидати юридически лица: удостоверение за актуално състояние или извлечение от търговски/съдебен регистър или друг еквивалентен документ, удостоверяващ актуалното състояние на кандидатстващата организация. За кандидати физически лица: лична карта и документ за вписване в регистър БУЛСТАТ /или еквивалентен регистър за лица, упражняващи свободни професии/самоосигуряващи се в държавата по упражняване на дейността/.*
 • – Декларация за статута по ЗДДС (по образец)*
 • – Декларация за партньорство (по образец)*

Всички гореизброени документи се прилагат сканирани с подпис и печат във формат .pdf

 • – Подробна информация за всеки от партньорите по проекта – правен статус, официален представител, портфолио с реализирани проекти, контакт
 • – Техническа спецификация (по образец), ако е приложимо
 • – Писма за подкрепа, потвърждения за участие
 • – Биографии на екипа, участници и изпълнители в проекта (по образец)*
 • – Визуални материали

*Задължителни документи.
Всички документи, отбелязани със звездичка, трябва да бъдат предадени задължително на български и на английски език.
Документите следва да бъдат описани в придружително писмо със свободен текст. Ако някой документ не следва да бъде подаван, същият се описва в списъка и срещу него се изписва текста „НЕПРИЛОЖИМО“.

 

Технически изисквания

Пълният пакет документи се изпраща само по електронен път. Кандидатурите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Всички документи трябва да се предадат като текстови и таблични файлове И като подписани и сканирани pdf-файлове. Неподписани документи НЕ се приемат!
 2. Тема на писмото трябва да бъде: 01-Артистична програма: <ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА>/<ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото възможно най-кратко трябва да присъства следната информация: име на организацията, име на проекта и от коя платформа и клъстър е той.
 3. Всички файлове трябва да бъдат именувани съгласно посочените в регламента задължителни документи.
 4. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 5. Допустимите формати файлове са: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf; за допълнителни аудио-визуални материали: .jpg, .jpeg, .mov, .avi, .mp3, .wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 6. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.

За контакт и допълнителна информация:

Електронна поща за въпроси по отворената покана: opencall2019@plovdiv2019.eu

Електронна поща за изпращане на проектните документи: callbook@plovdiv2019.eu


ДОКУМЕНТИ:

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ (Нова версия от 27.06.2016 на документ Декларация 03-Д3)
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (Нова версия на документ Проектодоговор от 05.12.2016)
 3. ОТЧЕТ (Нова версия от 14.07.2017)

* Забележка: Екселските файлове трябва да се предават в двата формата: xls и в pdf

**Забележка: Всички попълнени документи изпращайте в ZIP или RAR архивен файл


Всички формуляри на английски може да изтеглите от ТУК


УКАЗАНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Нова версия от 05.12.2016)


АПЛИКАЦИОННА КНИГА НА ПЛОВДИВ 2019


Апликационната книга Пловдив 2019 – Европейска столица на културата, може да изтеглите ТУК


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *