ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТА ФАЗА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАПАНА – КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ” НАПРАВЛЕНИЕ „КАПАНА: СЪБИТИЯ И НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА”

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА КАПАНА

Отворената покана за участие в трета фаза на конкурса за финансиране на проектни предложения по проекта на Фондация „Пловдив 2019“ – „Капана – квартал на творческите индустрии”, направление „Капана: събития и намеси в градска среда” получи 27 проектни предложения. Журито избра да подкрепи девет проекта, между които да разпредели гранта от 20 000 лв. и да предложи две резерви. Идейните предложения на кандидатите обхващаха всички нива, заложени в условието на поканата – намеси в публична среда, градско градинарство, активно взаимодействие на участници, образователни инициативи, артистични намеси в градска среда, работилници и демонстрации.

Фаворитите на журито от настоящия конкурс изведоха няколко същностни характеристики, които квартал Капана носи като потенциал или извежда като необходимост, а именно: Обживяване с култура на физическите обекти, които дават живота на квартала; Сетивната липса на „зелени“ елементи, които за спецификата на квартала дават фокус именно върху камерни изяви на градско градинарство; Временни художествени намеси в публичното пространство, които дават активен импулс за определен времеви отрязък; Активни образователни инициативи, които предпоставят интерес, провокират знание и поетапно насищат липсата на знание и информираност.

Журито селекционира:

Фондация „5 за 4“ за проекта им „Капана Е“. Отпусната сума 3500 лв.

Сдружение „Фаертър – театър на огъня и сенките“ с проекта ЛИЦА / FACES / CARAS. Отпусната сума 5000 лв.

СНЦ Асоциация БИОМРЕЖА за „Засади Капана“ получава 3400 лв.

„Моден Капан“ на Алениа ЕООД получава подкрепа в размер на 2000 лв.

Сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство на НГСЕИ“ за „Празник в Кутия“ получава 1300 лв.

1000 лв. са за проектът на Фондация “ДИРЯ” „Градско компостиране“

Работилница и демонстрация на чипровски килими на ЕТ Чушкарчето е подкрепена с 1000 лв.

Интерактивният образователен проект „Еко училище PLOVEDIV“ на Контрабранда ООД получава 1800 лв.

Работилниците за карвинг свещи на „Етно Стил “ ЕООД са с подкрепа от 1000 лв.

Журито избра за резерви проектите на Фондация „Пловдивско фотографско средище” за серия от фотографски изложби на открито и Сдружение „Кей – Търн“ за спектакли за деца и възрастни.

Пълният протокол с рецензии от комисията и кратко описание на всички проекти, може да намерите в публикувания Протокол.

Вижте и новия САЙТ, посветен на проекта Капана – квартал на твореческите индустрии, който разкрива и новата му визуалната идентичност.

––––––––––––––––––––-

Ето и текста на отворената покана, по която кандидатстваха заинтересуваните:

Проектът „Капана – квартал на творческите индустрии” цели да развие потенциала на тази централна градска зона като място за изследване, иновации и експеримент в областта на културните и творчески индустрии и културния мениджмънт. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата и попада в клъстера „Градски мечти“ за дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префукнционализирането им за целите на културата. Чрез серия от мерки, подпомагащи артистичните инициативи и предприемачество на територията на Капана, фондация “Пловдив 2019” работи за неговото утвърждаване като първия квартал на творческите индустрии в страната. Двете последователни фази на проекта от 2014 година досега дадоха възможност на творческите индустрии да намерят своето естествено място в квартала. Поредната стъпка цели развиването на още една страна от потенциала на квартала и привличане на артистичната публика там.

Фондация „Пловдив 2019“ обявява началото на трета фаза на проекта с конкурс за финансиране на събития и намеси в градска среда в Капана, които ще се реализират в периода декември 2016 – май 2017 г.

Конкурсът е насочен към реализацията на:

 • Артистични намеси в публично пространство, които включват инсталации, скулптури, обекти, прожекции
 • Функционален и декоративен дизайн в градска среда, пространствено изявяване и идентифициране на квартала
 • Градско градинарство
 • Изложби, танц, театър, музика, кино
 • Акции и пърформанси

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на квартала
 • Целите на проекта за развитие на Капана като място за културни и творчески активности
 • Даденостите на конкретното място, за което са предназначени
 • Публиката, към която са адресирани, като брой и целеви групи
 • Наредбата за обществения ред и сигурност
 • Наредбата за провеждане на търговска дейност

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Висока художествена стойност на проекта/събитието
 • Принос за реализацията на целите на проекта “Капана – квартал на творческите индустрии”
 • Принос за развитието и облагородяването на градската среда
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Включване на граждани и жители на квартала в реализацията на проекта

Общ бюджет по конкурса – 20 000 лв. Краен срок за кандидатстване – 30 ноември 2016 г.

Фондация „Пловдив 2019” не определя максимална субсидия на проект, като по този начин оставя възможността на журито да прецени колко и какви проекти и намеси да подкрепи. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надхвърля 70% от общия бюджет на проекта им. Собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на помощта се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от бюджета и мащаба на съответния проект. Фондацията покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари, наем на техника. Фондацията НЕ покрива разходи за придобиване на трайни материални активи, трайни ремонти и административни разходи. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на ОФ „Пловдив 2019“ актуализиран бюджет. Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент. Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането. Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.

I. Кой може да кандидатства?

 • Български или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени)
 • Български или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация.
 • Са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019” или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019”.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

II. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за участие (по образец) *
 2. Автобиография /творческо портфолио/ на кандидата, респ. на представляващия юридическото лице-кандидат *
 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация – юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/ *
 4. Декларация за участие и достоверност на информацията (по образец) *
 5. Декларация за авторство на проекта (по образец) *
 6. Писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие)
 7. Графични и видео материали, представящи проекта – визуализации, снимки и др. (при наличие)

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

III. Технически изисквания

 1. Всички документи трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата се прилагат задължително и сканирани с положения подпис.
 2. Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Капана:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта.
 3. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 4. Допустимите формати файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, mov, avi, mp3, wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 5. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.
 6. Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 30-ти ноември 2016 г., само по електронен път, на адрес kapana@plovdiv2019.eu

IV. Жури

 • Велислава Попова – главен редактор на вестник „Дневник“. Има дългогодишен опит като маркетинг директор в една от най-големите издателски компании – „Икономедиа“. Повече от 6 години работи като репортер и редактор на рубриката „Медиа и реклама“ във вестник „Капитал“.
 • Арх. Иван Колев – експерт в НИНКН. Завършва специалност архитектура в Университетa по архитектура, строителство и геодезия. Съосновател на Инициативата за създаване на национална стратегия за недвижимото културно наследство на България (heritage.bg). Членува в Българския национален комитет на ИКОМОС и Съюза на архитектите в България – дружество „Архитектурно наследство“.
 • Красимир Ставрев – партньор в студио ПУНКТ. Магистър специалност “Книга и печатна графика” към Национална Художествена Академия. Работи в сферата на брандинга и визуалната идентичност, графичния и уеб дизайн, шрифта и типографията, илюстрацията и др.
 • Светлана Куюмджиева – артистичен директор (фондация „Пловдив 2019“)
 • Гина Кафеджиян – мениджър проекти и събития (фондация „Пловдив 2019“)

 

 


Събитието в социалната мрежа, посветено на конкурса – вижте ТУК

Официалната фен страница на инициативата „Капана – квартал на творческите индустрии“ вижте ТУК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Всички формуляри може да изтеглите от ТУК

Вдъхновение от международни примери, посветени на събития и намеси в градска среда вижте ТУК


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *