ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Към коя от двете отворени покани да насоча проекта си?

Ако не сте участвали с проектни предложения и идеи в етапа на кандидатстване на Пловдив и нямате конкретни идеи, свързани с проектите в апликационната книга на Пловдив, най-добре е да се насочите към поканата за нови проекти.

Ако имате проектни предложения и идеи, които са били включени в апликационната книга или имате конкретни идеи как включеното в нея, може да се развие, се насочвате към отворената покана за проектите по апликационна книга.

Ако моя идейна концепция е залегнала в апликационната книга, мога ли да да кандидатствам в отворената покана с друг проект?

Да, но в този случай е добре да се насочите към отворената покана за нови проекти.

Ако кандидатствам в отворената покана за разработване на проекти от апликационната книга, мога ли да кандидатствам и по поканата за нови проекти?

Да.

Мога ли да участвам в отворената покана за разработване на проекти от апликационната книга на ОФ „Пловдив 2019”, без да съм участвал с идейни предложения при създаването й?

Да, поканата е отворена за всички.

До каква степен новите проекти трябва да бъдат съобразени с описаното в апликационната книга на Пловдив 2019?

Необходимо е те да отговарят на основните цели и концепции на предварителната програма, дадени като ориентир в текста на отворената покана за нови проекти.

Какъв е максималният брой проекти, с които мога да участвам по двете покани?

Няма ограничение в броя на проектите, с които може да се яви един кандидат.

Колко време след като съм входирал проекта си по отворена покана ще има готово публикувано решение на журито?

До три месеца.

Имам ли право да кандидаствам за финансиране на дейност по събитие, подкрепено от културния календар на Община Пловдив?

Не. Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя дейности по събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив.

Какво значи Европейско измерение?

Европейското измерение включва най-общо: взаимодействието между културни оператори, артисти и градове от страните членки на ЕС във всяка сфера на културата; Подчертаване на богатството и културното разнообразие в Европа, както и на приликите и общите аспекти на европейските култури.

В методиката за оценка към отворените покани критерият “Европейско измерение” включва следните точки:

  • Повишаване на чувството за Европейска идентичност сред гражданите, затвърждаване на вярата им в демократичните ценности, справедливостта и правата на човека
  • Разширяване на границите и обхвата на културните дейности и обмен на съдържание
  • Свързване и взаимодействие между културни оператори на всички нива
  • Подчертаване на богатството и разнообразието на Европейската култура
  • Повишаване на чувството за споделено Европейско културно наследство
  • Съдействие за популяризиране на Пловдив и България като културна дестинация и сцена в Европейския контекст

Ако участвам в отворената покана за разработване на проекти от артистичната програма на ОФ „Пловдив 2019”, може ли проектът ми да не обхваща изцяло времевия график, посочен в приложението на поканата?

Времевият график от апликационната книга, посочен в Приложение № 1, дава обща рамка за развитието на програмата. Необходимо е да съобразите времевия график с дейностите по проекта си и с неговото развитие във връзка с Европейска столица на културата 2019.

Може ли проектът ми да обхваща периода преди годината на титлата и да приключи преди 2019 г.

Продължителността на проекта зависи от неговите особености и цели. При нужда, той може да започне още в подготвителния етап на ЕСК, може да приключи преди 2019 или да продължи и след това. Важно е да се има предвид, че основната проектна посока на Пловдив като ЕСК е годината 2019 и основният фокус е именно тази година. Когато кандидатствате за проекти насочени към 2019 г. и дългосрочни такива – описателната и бюджетната рамка трябва да обхваща целия период до 2019 г., тъй като тези отворени покани са насочени за целия период и няма да се отварят такива от година за година.

Ще участвам в отворената покана за разработване на проекти от артистичната програма на ОФ „Пловдив 2019”, мога ли да сменя името на заложената в книгата идейна концепция и може ли проектът да промени частично своята посока?

Да. Не е задължително да съобразявате идеите си с конкретните имена на проектите, ако те не са предложени от Вас още в етапа на кандидатстване на Пловдив, или да се стараете изкуствено да адаптирате идеите, които имате, към тях.

Ако проектът ми бъде избран, мога ли в хода на работа да променя партньорите по него?

В случай на нужда от промяна на партньор по проект, Бенефициентът може да отправи писмено искане за това, като изложи мотивите за искането си. ОФ „Пловдив 2019“ ще извърши преценка на така изложените обстоятелства и би могла да разреши промяната на партньор, в случай че установи, че същата няма да постави в риск изпълнението на проекта в цялост или изпълнението на определени дейности по проекта.

Мога ли да кандидатствам в отворените покани, ако нямам потвърдени партньорства на други артисти или организации?

Да, ако проектът Ви не предполага партньорства. В този случай, според методиката за оценка по отворените покани, по този критерии предложението Ви няма да бъде точкувано.

Задължително ли е да имам партньор от Европа? Може ли международният партньор да е от страна извън Европейския съюз?

Да, можете да участвате и с партньори извън страните от ЕС.

Ако не съм регистриран по ДДС, разходът за ДДС по проекта счита ли се за допустим?

Да.

При положение че имам регистрация по ДДС, разходът за ДДС приема ли се за собствен финасов принос?

Не.

Всички възнаграждения по трудови и граждански договори по проекта трябва да отнесем в частта административни разходи?

В административни разходи отнасяте възнаграждения за административни услуги, които не са пряко свързани с програмните дейности, като например – администратор, счетоводител и др.

Къде да намеря образците, които трябва да са задължително преведени на английски език?

Всички образци са налични на английски език в английската версия на страницата – използвайте английското лого в горния десен ъгъл.

Как мога да се снабдя с всички документи отбелязани със звезда (задължителни при кандидатстване)?

Формите по образец можете да изтеглите от точка 1. Кандидатстване, секция ДОКУМЕНТИ,  а останалите документи следва да осигурите от Търговския регистър.

Ще има ли до 2019 г. всяка година такива отворени покани за проекти?

Основните две отворени покани за проекти за инициативата Европейска столица на културата, инициирани от Фондация Пловдив 2019 са настоящите и не се планира отваряне на аналогични покани в следващите години. В случай, че бихте искали включването на Ваш проект в артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, очакваме да внесете проекти предложения – с краен срок 10 декември 2016 г. – които трябва да включват всички планирани дейности и бюджет по тях във връзка с това, което планирате от сега до 2019 г. включително. В периода 2017 – 2019 г. фондацията би могла да обявява тематични отворени покани, които са насочени тясно към определени проектни клъстери, в случай че има такава необходимост.

Как се третират приходите от търговска дейност, осъществена в рамките на финансираното събитие, подлежат ли на същото процентно разпределение като приходите от билети и могат ли да се остойностят като собствен принос в бюджета на ниво кандидатстване?

На процентно разпределение между фондацията и бенефициента подлежат приходите от проекта от дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, заложени в апликационната форма и в бюджета на проекта. Такъв например би бил приходът от билети за културни прояви, организирани в рамките на проекта. Приходите от допълнителна /странична/ търговска дейност, която не е пряко включена в обхвата на проекта и не е задължителна част от изпълнението му,  в т.ч. продажба на напитки и мърчъндайз продукти, не се третират като приход от проекта и не подлежат на процентно разпределение. Ако дейността е предвидена в проекта, с който се кандидатства и присъства в апликационната и бюджетните форми и за нея е заделен собствен принос и/или финансиране от ОФ „Пловдив 2019“, приходите от съответната дейност следва да се разпределят в съответното процентно съотношение.

Как се третират приходите от такси за участие в проекта, които са фиксирани като стойност? Могат ли да се остойностят като собствен принос в бюджета от страна на бенефициента и съответно могат ли да се третират като гаранция за устойчивост на проекта и след периода на финансиране?

Приходите от такси за участие могат да се остойностят като собствен финансов принос, предоставен от трети лица. Отчитайки обстоятелството, че получаването на този финансов ресурс съставлява едно несигурно бъдещо събитие, в този случай кандидатът ще следва да декларира в проектната документация, че има готовност да осигури съответната сума от други източници, в случай че не успее да събере същата от планираните такси за участие.

Предвидено е, че междинни плащания се правят на базата на действително извършени разходи и след представяне на първични разходооправдателни документи и финансов отчет. При изпълнение на един мащабен културен проект е възможна хипотеза, при която една съществена част от разходите да бъдат концентрирани в малък период от време. В този случай бенефициентът ще следва да извърши тези плащания с налични собствени средства и едва след верификация на разходите и изтичане на съответните срокове за плащане ще получи съответните средства от Фондацията. Подобна ситуация би могла да доведе до риск в изпълнението на проекта, в случай че дължимите плащания са в особено големи размери. Допустимо ли е по изключение извършване на междинно/и плащане/ия, без да са действително извършени разходите и при какви условия?

Общинска фондация „Пловдив 2019” би допуснала извършване на междинно/и плащане/ия към бенефициента, без същият да е извършил разходите, само по изключение, след извършена преценка от страна на експертната комисия, при наличие на следните обстоятелства:

1. Обосновано искане от страна на Бенефициента, в което се мотивира нуждата от извършване на междинно плащане и се представят съответните доказателства за нуждата от парични средства и за поето задължение.

2. Налице е поето задължение за съответния разход от страна на Бенефициента под формата на подписан договор или друг вид юридически валиден документ, доказващ поемане на съответното задължение

3. Налице е издадена фактура за съответния разход.

4. Искането за извънредното плащане и общият размер на извършените вече авансово и междинни плащания не трябва да надвишава 80 % от финансирането по проекта от страна на ОФ „Пловдив 2019“.

В случай, че подобно междинно/и плащане/ия бъде одобрено и осъществено от страна на ОФ “Пловдив 2019“, Бенефициентът е задължен в срок от три работи дни от извършване на плащането да представи доказателства в ОФ „Пловдив 2019“ за осъществено плащане по предназначение – копие на банково платежно нареждане и банково извлечение за осъщественото плащане.

До какъв тип информация ще имат достъп служителите и/или представителите на ОФ „Пловдив 2019“, съгласно декларацията за партньорство /Приложение 02-Д2/?

Съгласно описаното в Декларацията за партньорство, служителите или представителите на ОФ „Пловдив 2019“ следва да имат достъп до места, финансови документи и информационни системи, само свързани с изпълнението на дейностите по конкретния проект.

Приходите от проекта, под форми на билети и такси за участие, ако има такива, ще се приемат ли се за собствен принос?

Да, приходите от билети и такси за участие, могат да се остойностят като собствен финансов принос, предоставен от трети лица. Отчитайки обстоятелството, че получаването на този финансов ресурс съставлява едно несигурно бъдещо събитие, в този случай кандидатът ще следва да декларира в проектната документация, че има готовност да осигури съответната сума от други източници, в случай че не успее да събере същата от планираните такси за участие или продажба на билети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *