Инициативата ЕСК

Основите на инициативата, която впоследствие се превръща в Европейска столица на културата, са поставени през 1985 година по идея на тогавашния гръцки министър на културата Мелина Меркури. Атина е първият награден “Европейски град на културата”, а през 1999 година името на програмата e променено така, както се употребява и до днес. Мисията на Европейска столица на културата е да подчертае разнообразието на европейската култура и да привлече вниманието към различните общности с фокус към нашите културни различия и прилики. Целта й е да се постигне икономически, политически и социален напредък на градовете и страните и да поддържа обмена и взаимовръзките в Европейския съюз.

Титлата “Европейска столица на културата” е и инструмент за поставяне на културата и изкуството като локален и национален приоритет, както и възможност за изразяване на идентичност.

Как един град се избира за Европейска столица на културата?

Шест години преди годината на титлата избраните държави-домакини публикуват покана за подаване на заявления. Обикновено това се случва чрез Министерството на културата, а градовете, които желаят да участват в конкурса, следва да представят предварителна програма. Подадените заявления се преглеждат в съответствие с набор от установени критерии по време на фаза на предварителен подбор от независими експерти в областта на културата. Журито определя селекция от градове, които да развият по-подробно кандидатурите си.

Следва повторно събиране на журито, за да се оценят окончателните кандидатури и да се препоръча по един град за всяка държава-домакин. Препоръчаният град след това е официално титулуван като Европейска столица на културата.

Ролята на Европейската комисия е да гарантира, че правилата, установени на равнище ЕС, се спазват във всеки един момент.

От избирането до изпълнението...

Европейските столици на културата се избират четири години преди действителната година на титлата. Този дълъг период от време е абсолютно необходим за планирането и подготовката на събитие от такъв ранг. Журито, подкрепено от Европейската комисия, продължава да изпълнява ролята си през тези четири години в подкрепа на градовете със съвети и насоки, наблюдавайки тяхната подготовка.

В края на този мониторингов период журито обмисля дали да препоръча града за наградата “Мелина Меркури”, която понастоящем възлиза на сума в размер от 1.5 млн. евро (финансирана от програмата на Европейския съюз “Творческа Европа”).

...и до оценка на резултатите

Всяка година Европейската комисия публикува доклад с оценка и детайли за резултатите на Европейските столици на културата от предходната година. След годината на титлата външен международен оценител, избран от ЕС, прави мониторингов анализ за осъществяването на инициативата от града домакин и в рамките на 10 - 12 месеца публикува резултатите. За столиците след 2019 г. всеки от градовете следва сам да извърши собствената си оценка в доклад, изпратен към Комисията до една година след годината на титлата.

Какво е свършено до тук?

Инициативата се развива от 1985 г. насам и до момента като Европейски столици на културата са титулувани над 50 града в цяла Европа.

Какви са следващите стъпки?

Новата рамка за инициативата след 2019 г. бе приета от Европейския парламент и Съвета на Европа през април 2014 г. Тя включва хронологичния списък на държавите-членки, които могат да бъдат домакини на титлата от 2020 г. до 2033 г.

Тази нова рамка, изменена с неотдавнашно решение на Европейския парламент и на Съвета на Европа, дава възможност на един град в страна кандидат, в потенциален кандидат за членство в ЕС или в страна от Европейската асоциация за свободна търговия, която е страна по споразумението (т.нар. държави от ЕАСТ / ЕИП) да домакинства на титлата всяка трета година. Това ще бъде решено чрез открит конкурс, което означава, че градове от различните държави могат да се конкурират помежду си.

Градовете, които желаят да участват в надпреварата в бъдеще, трябва да очакват обявяването на конкурс в собствената си страна, а след това да попълнят и подадат предложение в отговор на поканата, публикувана от официалната институция, отговаряща за конкурса (обикновено Министерство на културата).

Какви са най-честите заблуди за Европейска столица на културата?

  • Титлата Европейска столица на културата се дава на градовете като награда за техните заслуги в областта на културата.

Титлата се присъжда след съревнование между градовете със специално подготвени за случая програми, в които техните заслуги и потенциал са включени наравно с проблемите и предизвикателствата им. Градът победител се ангажира с осъществяването на максимално голяма част от програмата, с която е спечелил титлата.

  • Европейска столица на културата е елитарен проект, чиято цел е да покаже най-вече високи постижения в изкуството и културата.

Инициативата Европейска столица на културата се развива и променя в годините. Понастоящем това е проект с много силен социален аспект, насочен към общности, малцинства и привличане на гражданите в участие. Изкуството и културата са подходящо средство за постигането на по-добра интеграция и подобряване на социалния климат в градовете. Освен високото качество на съдържанието, цел на проекта и привличане на максимално широк кръг от участници и граждани.

  • Това е проект, финансиран от Европейската комисия.

Европейска столица на културата се финансира изцяло от града и държавата-домакин на титлата, и с подкрепата на бизнеса. Единственото финансиране от Европейската комисия, което Европейските столици получават, е наградата “Мелина Меркури” и субсидиите по конкретни проекти, за които отговорните за осъществяването на проекта организации кандидатстват допълнително, наравно с всички останали.

  • Основна цел на Европейска столица на културата е повишаване ръста на туризма в градовете.

Много от градовете Европейски столици на културата са развити туристически центрове и преди да получат титлата. Инициативата е възможност за тях по-скоро да разширят поводите за туризъм. Повишаването ръста на туризма е сред основните ефекти на инициативата, но не е нейна най-важна цел.

  • Европейска столица на културата е финансираща програма.

За осъществяването на инициативата градовете привличат местни и международни партньори, но за нейния успех е необходимо активно двупосочно взаимодействие с тези партньори. Работата по реализирането на предварителната програма не би могла да даде високи резултати, ако инициативата се възприема и третира само като възможност за допълнително финансиране.

  • Градовете Европейски столици на културата за конкретна година се съревновават помежду си за наградата “Мелина Меркури”.

Градовете-побратими Европейски столици на културата в една година, независимо от броя им, осъществяват партньорски проекти и си взаимодействат. Всеки от тях може да получи наградата “Мелина Меркури” и успехът им зависи по-скоро от нивото на сътрудничество помежду им, а не от конкуренцията.


Допълнителна информация:

Европейските столици на културата в сайта на Европейската комисия

Факти за Европейските столици на културата - 2019 и за 2020

Доклад на Робърт Палмър за Европейските столици на културата 1995 - 2004

„Столици на културата – въвеждащо проучване“ (октомври 2017 г., експертна статия на председателя на журито в конкурса за Европейска столица на културата Стив Грийн, на английски език)

Видео на английски език с детайли и анализ на поетамното трансформиране на целите и амбициите на инициативата, публикувано от един от кандидатите за ЕСК за 2025 г. от Словения:


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата