Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация:

Общинска фондация “Пловдив 2019” (наричана по-долу за краткост “Администратор” или “Фондацията”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящето има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработка на личните Ви данни от страна на Фондацията и за правата, които имате във връзка с тази обработка:

Информация относно фондацията, която обработва личните Ви данни:
Наименование: Общинска фондация „Пловдив 2019“
ЕИК/БУЛСТАТ:176182033
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 2
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 2
Телефон: 032 632970
E-mail: info@plovdiv2019.eu
Уебсайт: https://plovdiv2019.eu/bg

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://plovdiv2019.eu/bg, сключване на договори с фондацията на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно, въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта https://plovdiv2019.eu/bg, за сключване на договор с фондацията, включително за следните цели:

 • представяне пред обществеността и обсъждане на проектни предложения, постъпили по отворените покани за включване в артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
 • представяне пред обществеността на събития и инициативи, организирани съвместно с Вас и/или подкрепени от Вас и включени в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване изпълнението на договор за финансиране на проект от артистичната програма на Пловдив – ЕСК 2019;
 • участие в събития и обучителни семинари, организирани от фондацията;
 • участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании, популяризиращи дейността на фондацията и/или проекта Пловдив – ЕСК 2019;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Агенция за обществени поръчки, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Община Пловдив и други държавни и общински органи.

III. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява фондацията

Чл. 3. Фондацията извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на фондацията по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на информационни бюлетини за организацията и развитието на Проект Пловдив – ЕСК 2019, до партнъори, които са заявили, че желаят да ги получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Оповестяване пред обществеността на проекти, подкрепени и финансирани от фондацията и включени в програмата на Пловдив – ЕСК 2019 – целта на тази операция е администриране на процеса по публично оповестяване на програмата на Пловдив – ЕСК 2019, както и на лицата, ангажирани в нейното изпълнение. Предвид обстоятелството, че част от личните данни се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 • Регистрация на участник в събития, обучителни семинари и изпращане на информация или награди – целта на тази операция е администриране на процеса по регистрация на участници в събития и игри, и изпращане на награди от проведени игри. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация при осъществяване на своята дейност:

 • идентификационни данни – три имена, ЕГН, гражданство, адрес;
 • данни за контакт – e‐mail адрес, номер на стационарен, мобилен телефон;
 • данни относно правата на лицето спрямо контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител;
 • при изпълнение на услуги, поръчки и договори – три имена, ЕГН, адрес, данни от документ за самоличност, телефон, електронен адрес;
 • при комуникация по телефон – име;
 • при регистриране за бюлетини/новини или попълване на контактна форма в уебсайтовете ни – име, фамилия, електронна поща.
 • друга информация като предпочитан начин и език на комуникация;

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Фондацията не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срока, указан в приложимите нормативни разпоредби. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.
Чл. 6. Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора.

V. Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от фондацията за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, фондацията ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора.
(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата