Творческа Европа: Над 2 милиарда евро  подкрепа на възстановяването, устойчивостта и многообразието на секторите на културата и творчеството

Днес Комисията започна нови действия в подкрепа на секторите на културата и творчеството в Европа и извън нея след приемането на работната програма за първата година от програмата Творческа Европа за периода 2021—2027 г.. През 2021 г. Творческа Европа ще отпусне безпрецедентен бюджет от около 300 милиона евро, за да помогне на специалистите и творците от всички сектори на културата да си сътрудничат в различни дисциплини и отвъд граници, за да намерят повече възможности и да достигнат до нова публика. С днешното приемане на новата програма се полагат основите за първите покани за представяне на предложения. Тези покани ще бъдат отворени за всички организации, работещи в съответните сектори на културата и творчеството. Общият бюджет на програмата от 2,4 милиарда евро за седем години се е увеличил с 63 % в сравнение с предходния. Творческа Европа също така има за цел да повиши конкурентоспособността на секторите на културата, като същевременно подкрепя усилията им за постигане на по-екологосъобразна, по-цифровизирана и по-приобщаваща икономика. Специално внимание се отделя на укрепването на устойчивостта и възстановяването на секторите на културата и творчеството в контекста на пандемията от COVID-19.

  • Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: "Над 8 милиона души в ЕС работят в културната сфера. Културата не познава граници и националности. Изкуството представлява прозорец към света и допринася за изграждането на мостове между всички нас. В момент, когато музеи, кина, обекти на културното наследство, театри започват да отварят врати отново, бих искал още веднъж да потвърдя подкрепата на Комисията за секторите на културата и творчеството. С увеличен бюджет Творческа Европа се стреми да даде тласък на възстановяването на секторите, като същевременно насърчава огромното многообразие и креативност, които ни предлагат."
  • Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна: "Художественото и творческото изразяване са в основата на културните и творческите индустрии, както и на нашата европейска идентичност. Обновената програма Творческа Европа ще лансира европейските истории, които предизвикват интерес в световен мащаб, и ще насърчи европейските творци, продуценти, разпространители и организатори на изложби, които са толкова тежко засегнати от пандемията. Като подкрепя сътрудничеството по цялата верига за създаване на стойност и отвъд езиковите граници, както и новите иновативни бизнес модели, направление МЕДИИ ще засили една динамична и културно разнообразна аудиовизуална екосистема. За първи път, и във време на нарастващи заплахи за медийния плурализъм, Творческа Европа ще насърчава един добър и устойчив новинарски сектор в целия Съюз."

Информация в социалните мрежи може да видите: ТУК

Програмата Творческа Европа през 2021 г. определя общи цели за секторите на културата и творчеството. В него се поставя по-силен акцент върху транснационалното творчество, световното разпространение и популяризирането на европейските произведения, иновациите в различните сектори и улесняването на достъпа до финансиране чрез по-високи проценти на съфинансиране от ЕС. Всички финансирани действия и проекти следва да зачитат равенството между половете и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда при разработването и изпълнението на техните дейности.

В рамките на Творческа Европа подпрограма МЕДИА подкрепя разработването и разпространението на филми и аудио-визуални произведения, които биха се харесали на международната публика в Европа и извън нея. Тя допринася за стимулирането на талантите и ръководи целенасочени действия за повишаване на медийната грамотност, плурализма и свободата. Програмата ще продължи да насърчава европейското културно и езиково многообразие.

Действията, обхванати от програмата Творческа Европа, включват:

  • Схема за подпомагане на превода на литературни произведения и развитието на партньорства за публикуване;
  • Наградите на ЕС в областта на литературата, музиката, архитектурата и културното наследство, както и инициативите Европейски столици на културата и Знак за европейско наследство;
  • Повишаване на достъпността и видимостта на европейските аудио-визуални произведения посредством платформи отвъд границите;
  • Лаборатория за творчески иновации – насърчаване на прилагането на новаторски подходи в различни сектори по отношение на създаването на съдържание, разпространението и популяризирането: Насърчаване на медийната грамотност, плурализма и свободата като европейски ценности.

Контекст:

Секторите на културата и творчеството винаги са били важна част богатството на европейския живот, допринасяйки не само за социалното сближаване и многообразие на Европа, но и за нейната икономика, която представлява 4,2 % от общия БВП на ЕС и 3,7 % от работната сила на ЕС.

През 2014 г. подкрепата на ЕС за секторите на културата и творчеството беше обособена в самостоятелна програма за финансиране – програмата Творческа Европа. Оттогава програмата се състои от три направления: направлението КУЛТУРА, което обхваща всички области на културния и творческия сектор, с изключение на аудиовизуалния сектор и сектора на новинарските медии; направление МЕДИИ — предоставя подкрепа за аудио-визуалния и филмовия сектор; а МЕЖДУСЕКТОРНО направление, което предоставя възможности за сътрудничество между отделните сектори.

Около 41 държави участваха в програмата Творческа Европа за периода 2014—2020 г., която предостави над 13 000 безвъзмездни субсидии, всяка от които беше от полза за няколко организации. Тя съфинансира 647 проекта за културно сътрудничество между 3 760 организации в цяла Европа, обучение за над 16 000 специалисти, разработване и/или разпространение на над 5000 филма, функционирането на 1 144 кина и превод на 3 500 книги в цяла Европа.


За повече информация: 

Информационен документ за „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

Годишна работна програма на „Творческа Европа“ за 2021 г.

Уебсайт на Европейската комисия „Творческа Европа“


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата