ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАПАНА – КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ”. ФОКУС: ЯДРОТО на МЛАДИТЕ

Фондация „Пловдив 2019“ стартира пета фаза на ключовия проект „Капана – квартал на творческите индустрии“ с отворена покана за финансиране на събития в градска среда в квартал Капана с фокус младежко изкуство, съвременен цирк, улично изкуство.

Конкурсът е насочен към реализацията на събития на Ядрото, уличните пространства на Капана и парковите зони в непосредствена близост до квартал Капана, вдъхновени и осъществени от или в партньорство с младежки организации и с участието на младежи от Пловдив и региона.


Ще бъдат подкрепени:

 • Акции, пърформанси, улично изкуство, съвременен цирк;
 • Артистични намеси в публично пространство;
 • Танц, театър, музика, литература, кино.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на квартала;
 • Целите на проекта за развитие на Капана като място за културни и творчески дейности;
 • Даденостите на конкретната локация, за която са предназначени;
 • Публиката, към която са адресирани, като брой и целеви групи;
 • Наредбата за обществения ред и сигурност;
 • Наредбата за провеждане на търговска дейност.

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Творчески потенциал и художествени качества на предложението;
 • Принос за реализацията на целите на проекта „Капана – квартал на творческите индустрии”;
 • Принос за развитието и облагородяването на градската среда;
 • Принос за привличане и развитие на нови публики;
 • Включване на граждани и жители на квартала в реализацията на проекта.

Общ бюджет на конкурса: 50 000 лв. /крайна сума с всички включени такси/

Краен срок за кандидатстване: 3 май 2019 г.

Срок за реализация на одобрените проекти: 20 юни 2019 г. – 20 ноември 2019 г. /без реализацията да съвпада или да е в програмата рамка на други голямо-мащабни прояви в квартал Капана/.

Пълният пакет с документи може да изтеглите от тук Български език / Английски език

Събитието в социалния ни профил е тук.


Фондация „Пловдив 2019” не определя максимална субсидия на проект, като по този начин оставя възможността на журито да прецени, колко и какви събития да подкрепи. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надвишава 70% от общия бюджет на проекта им. Собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на помощта се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от бюджета и мащаба на съответния проект.

Отворената покана покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари, наем на техника, пътни. Поканата НЕ покрива разходи за придобиване на трайни материални активи, трайни ремонти и административни разходи /като наем на помещение, консумативи, издръжка на офис и пр./.

В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по дейности, предвидени в бюджета, водещи до промяна на структурата му, кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на Фондация „Пловдив 2019“ актуализиран бюджет.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финансиране по условията, посочени в този регламент.

Една и съща организация или лице могат да участват с не-повече от един проект.

Подробните условия и задължения на партньорството се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондация „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. При отчитането на проекта, кандидате отчитат всички разходи по него, както финансирането, получено от Фондация „Пловдив 2019“, така и собствения принос.


I. Кой може да кандидатства?

·      Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите. Кооперации по Закона за кооперациите. В това число и за приоритета на настоящата покана изрично имат право да кандидатстват младежки организации, фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства. /За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени/;

·      Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които*:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата, Община Пловдив или Фондация „Пловдив 2019“, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019”;
 • Са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.

*Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.


II. Необходими документи за кандидатстване:

1.    * Попълнен формуляр за участие (по образец);

2.    * Попълнена бюджетна таблица (по образец);

3.    * Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/. Актуалното състояние може да се удостовери и със заверен с гриф „вярно с оригинала“ копие от онлайн регистъра на НАП.

4.    * Декларация на кандидата (по образец);

5.    * Декларация за достоверност на информацията и авторство (по образец);

6.    Писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие);

7.    Графични и видео материали, представящи проекта - визуализации, снимки и др. (при наличие).

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.


III. Технически изисквания

1.    Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат;

2.    Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Капана:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията; името на проекта и периодът на реализация;

3.    Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.

4.    Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav;

5.    Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 3 май 2019 г., само по електронен път, на адрес kapana@plovdiv2019.eu


IV. Необходими документи на ниво сключване на договор:

 • заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние
 • достоверение от Националната агенция по приходите и община Пловдив, че кандидатът няма задължения – оригинал;
 • свидетелство за съдимост на лицето, представляващо кандидата – оригинал;
 • формуляр за кандидатстване от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинали;
 • формуляр за бюджет от етапа на кандидатстване и актуализирани – оригинали;
 • декларации по образец от етапа на кандидатстване – оригинал;
 • декларация за статута по ЗДДС;
 • запис на заповед за проектите, чийто авансови суми са над 10 000 лв. – оригинал;
 • актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие;
 • технически носител със сканирани и качени гореописаните документи.

V. Жури

 • д-р Светлана Куюмджиева - артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Гина Кафеджиян - заместник-директор Програма, Фондация „Пловдив 2019”;
 • Франц Кадири - координатор „Доброволци и регионални връзки“, Фондация „Пловдив 2019”;
 • Десислава Йорданова - Представител на Комисията по Култура към Общински съвет Пловдив;
 • Стефан Послийски - Представител на Комисията по Култура към Общински съвет Пловдив.

За проекта

Проектът цели да поддържа и развива потенциала на квартал Капана като като място за изследване, иновации и експеримент в областта на културните и творчески индустрии и културния мениджмънт. Проектът е част от клъстера „Градски мечти“ на платформата „Трансформиране” в програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019 и е посветен на дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префункционализирането им за целите на културата. Чрез серията от мерки, подпомагащи артистичните инициативи и предприемачество на територията на Капана, Фондация „Пловдив 2019” цели да го затвърди и развива като първия квартал на творческите индустрии в страната. Четирите последователни фази на проекта, от 2014 година досега, дадоха възможност на творците и креативния им подход да търсят и намират своето естествено място в квартала. Поредната стъпка цели представянето на специален акцент върху младежката гледна точка и творчески заряд, като логична, припозната и адекватна територия на градското пространство и мост към европейската култура и вдъхновение и да привлече и ново поколение творци и публики. https://visitkapana.bg/


Пълният пакет с документи може да изтеглите от тук Български език / Английски езикИнициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата