Отворена покана НАСЛЕДСТВО

за проектни предложения като част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив, продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата и предоставяне на възможност за разширяване на създадени партньорства, утвърждаване на генерирания културен потенциал  и надграждане на придобития капацитет.

Отворената покана е естествено продължение на основните цели в работата на Фондация „Пловдив 2019“, а именно създаването на богат културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето към европейската и международна сцена.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на Пловдив в периода 2020 - 2021 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК.

!!! Важно !!! Новият управителен съвет на ОФ "Пловдив 2019", на свое заседание на 3.02.2020 г., внесе изменения по отворената покана. Детайли ТУК.

Детайли за новата отворена покана - НАСЛЕДСТВО II - обявена на 18 януари 2021 г., може да намерите ТУК.


Проектните предложения могат да предвиждат събития и периодични издания, както само за едната, така и за двете години. Кандидатите с периодични издания, които кандидатстват само за една година нямат правото да разпределят дейностите и разходите за едно събитие в две години.

Проектните предложения се разпределят в три направления:

Направление 1: Кандидатстване за финансиране до 450 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 60 %/.

Направление 2: Кандидатстване за финансиране до 70 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 50 %/.

Направление 3: Кандидатстване за финансиране до 10 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 %/.

Поканата е насочена към предложения за събития, представящи: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.

Пълен пакет с документация за отворената покана може да изтеглите ТУК.

Въпроси и детайли може да задавате на имейл: legacy@plovdiv2019.eu

Събитието в социалната мрежа Facebook - тук


Проектните предложения следва да са съобразени с:

 • Темите и концепциите на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика;
 • Изискването за развиване и стремеж към дългосрочно партньорство и устойчивост на проекта;
 • Действащото българско законодателство.

Общи условия, график на конкурса и финансови параметри:

 • Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 3 000 000,00 лв.
 • Период на кандидатстване: от 21 октомври до 30 ноември 2019 г.
 • Период за реализация на проектите: от 1 февруари 2020 г. до 30 ноември 2021 г., като проектните предложения могат да предвиждат събития и в 2020, и в 2021 г. /Договори с одобрени кандидати, които са имали проект в основната програма на Пловдив ЕСК 2019, ще се сключват само след финализирано отчитане на предходно валиден договор и подписан финален приемо-предавателен протокол и протокол по чл. 6 за финално плащане./
 • Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия на проект на годишна база, съгласно трите направления, както следва: До 450 000,00 лв. за Направление 1; До 70 000,00 лв. за Направление 2; До 10 000,00 лв. за Направление 3.
 • По Направление 3 Фондация „Пловдив 2019“ ще разпределя до 300 000,00 лв. от обявения общ бюджет на поканата.
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос в реализацията на проекта си, както следва: Направление 1: собствен принос - най-малко 60% от общата стойност на проекта. Направление 2: собствен принос - най-малко 50% от общата стойност на проекта. Направление 3: собствен принос - най-малко 30% от общата стойност на проекта. 

Като за собствено финансиране се приема както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея. Нефинансовият принос е ограничен спрямо направленията, както следва: за Направления 1 и 2: максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 10% от сумата на собствения принос; за Направление 3: максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 20% от сумата на собствения принос. Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният, нефинансов принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.  

 • Фондация „Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през Културния календар на град Пловдив за 2020 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив.
 • Поканата НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.
 • Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в десетдневен срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет.
 • Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“ по тази покана се изплаща на годишна база и се определя на принципа: 

Направление 1 - 60% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/ и 40% - след отчитането на проекта на годишна база.

Направление 2 - 70% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/ и 30% - след отчитането на проекта на годишна база. 

Направление 3 - 70% авансово заплащане и 30% - след отчитането на проекта на годишна база. 

 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация “Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на десетдневния срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на Фондация “Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри, както след финализирано отчитане на сключените договори по програмата през 2019 г. и подписан финален приемо-предавателен протокол и протокол по чл. 6 за финално плащане, в случай на приложимост./. Договорите предвиждат анексиране на годишна база.
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.

Кой може да кандидатства?

 • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
 • Се намират в ликвидация.
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • Са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.

*Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.


Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец)* на български език (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език).
 • Попълнена бюджетна таблица (по образец)* на български език (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език). Спрямо периодът на реализация на събитието, формулярът се попълва за 2020 и/или 2021 и общо за двете години, ако кандидатурата е за издания в двете години.
 • Заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/. Актуалното състояние може да се удостовери и със заверен с гриф „вярно с оригинала“ копие от онлайн регистъра на НАП с видима дата на справката. *
 • Декларация на кандидата (по образец)*.
 • Декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец)*.
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации, използване на сцени и техническо оборудване (по приложимост).
 • Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (по приложимост).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани. Документите се подавават на български език, а за кандидатите от чужбина и на английски език. (Формулярите са достъпни и на двата езика в сайта ни, моля, изберете версия Английски, за да ги изтеглите на английски език. Преводът може да бъде направен и през автоматичен преводач).

Пълен пакет с документация за отворената покана може да изтеглите ТУК.


Технически изисквания:

 • Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Отворена покана Наследство <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията; името на проекта и периодът на реализация.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 30 ноември 2019 г., само по електронен път, на адрес legacy@plovdiv2019.eu
 • Всяко проектно предложение трябва да бъде изпратено в отделно писмо.

Необходими документи на ниво сключване на договор и анекс на годишна база:

 • Заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние.
 • Удостоверение от Националната агенция по приходите и Община Пловдив, че кандидатът няма задължения – оригинал.
 • Свидетелство за съдимост на лицето, представляващо кандидата – оригинал.
 • Формуляр за кандидатстване от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинали.
 • Формуляр за бюджет от етапа на кандидатстване и актуализирани – оригинали.
 • Декларации по образец от етапа на кандидатстване – оригинал.
 • Декларация за статута по ЗДДС – образец, оригинал.
 • Запис на заповед за проектите, чийто авансови суми са над 10 000 лв. Изискването не е приложимо за кандидати - публични институции  – оригинал.
 • Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие.
 • Технически носител със сканирани и качени гореописаните документи.
Необходими документи и указания на ниво отчитане: ТУК. Изтеглете от ТУК папка с всички основни указания и бланки, които са ви необходими за отчет на проекти по отворена покана НАСЛЕДСТВО.

Селекционери:

 • Д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Виктор Янков – заместник-директор „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019”;
 • Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма”, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Росица Тодорова – главен счетоводител, Фондация „Пловдив 2019“;
 • Нина Димовска – Директор на дирекция „Култура и културно наследство“, Община Пловдив.

Пълен пакет с документация за отворената покана може да изтеглите ТУК.

Въпроси и детайли може да задавате на имейл: legacy@plovdiv2019.eu


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата