Отворена покана НАСЛЕДСТВО II: направление Творческият Пловдив

за проектни предложения като част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели да предостави възможност за изява на културни организации и артисти от Пловдив, да подкрепя, активира и мобилизира творческия потенциал на града, както и да осигури устойчиво продължение на инициативата Европейска столица на културата.

Често задавани въпроси и отговори по кандидатстването може да прочетете ТУК.

РЕЗУЛТАТИ от ОТВОРЕНИТЕ ПОКАНИ

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2021 и 2022 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от Пловдив. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2020 г. и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК.

Поканата е насочена към реализация на събития, издания, фестивали, представящи: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, фотография, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет, занаяти и творчески индустрии. Проектните предложения могат да предвиждат събития и периодични издания на фестивалите за една от двете години – 2021 или 2022 г.

По отворената покана могат да кандидатстват юридически и физически лица с регистрация и дейност в гр. Пловдив.

Максималното искано финансиране за проект е до 70 000 лв., като кандидатите участват със собствен принос от минимум 30% от общата стойност на проекта.

Основно изискване към всички кандидати е изготвянето на реалистичен бюджет, който отговаря на мащаба и дейностите, предвидени в проектните предложения.

Проектните предложения следва да са съобразени с:

 • Критериите и философията на проекта Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Спецификите на Пловдив като развит и международно признат културен и туристически център;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика; 
 • Изискването за  устойчивост на проекта и принос към развитието на местната културна сцена;
 • Действащото българско законодателство.

Общи условия, график на конкурса и финансови параметри:

 • Общ бюджет за настоящата покана: 500 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.
 • Период на кандидатстване: от 18 януари до 15 март 2021 г.
 • Период за реализация на проектите: от 30 април 2021 г. до 30 ноември 2022 г.
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос в реализацията на проекта си в размер на минимум 30% от общата стойност на проекта.

Като за собствено финансиране се приема както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея. Максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 20% от сумата на собствения принос. Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният, нефинансовият принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.

 • Фондация „Пловдив 2019“ няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2021 и 2022 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив, както и проекти, спечелили финансиране по първата отворена покана „Наследство“ и по отворена покана „Наследство II – Направление „Фестивали и творчески инициативи“.
 • Със средствата, предоставяни от Фондация „Пловдив 2019“, НЕ може да се покриват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./. Те са приложими, ако се налагат обосновано и ако са упоменати в бюджетния формуляр, само от собствения принос на кандидата.
 • Поканата НЕ покрива /нито през собствено финансиране, нито през средствата, търсени от Фондация „Пловдив 2019“/ разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания, разходи за такси, загуби от обмен на валута, подлежащо на възстановяване ДДС, разходи, които се покриват от други източници, глоби и неустойки за съдебни процеси, разходи, възникнали вследствие на промяна, която не е съгласувана предварително писмено с Фондация „Пловдив 2019“.
 • Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа, ако те са неоснователни или се считат за прекомерни или са несъвместими предвид финансовия лимит на отворената покана. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в упоменат срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет и график.
 • Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа: 70% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/ и 30% - след отчитането на проекта.
 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация „Пловдив 2019“ се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на упоменатия срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на Фондация „Пловдив 2019“ за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри.
 • Изменение на договора, включително на приложенията към него, се прави в писмена форма. В случай че е необходима „несъществена промяна“ на договора, бенефициентът уведомява с писмо Фондация „Пловдив 2019“. След писмено съгласуване от страна на Фондацията, промяната може да бъде извършена. Уведомителното писмо следва да съдържа ясна обосновка относно обстоятелствата, налагащи изменението. За „несъществена промяна“ на договора се счита промяна на мястото на изпълнение на дейностите при обективни и непредвидени обстоятелства; обосновано увеличаване на количествените показатели по заложените дейности, без това да води до промяна на обхвата на публики, целевите групи и бюджета на проекта; увеличаване или намаляване на разходите по бюджетни пера в размер на общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 50 000 лв., без това да води до увеличаване на общия размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ по проекта. Всички други случаи, извън посочените, се считат за „съществена промяна“. Във всички случаи на „съществена промяна“ на договора, тя се извършва чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към договора по взаимно съгласие на двете страни. 
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват само с един проект. При подаване на повече от едно предложения ще се разглежда само постъпилото първо по време. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.
 • Разходи по осъществяването на проекти, одобрени по настоящата отворена покана, могат да бъдат извършвани само след датата на сключване на договор между Фондацията и одобрения кандидат.

Кой може да кандидатства?

 • Български юридически лица с адрес на регистрация и дейност в  гр. Пловдив. Кандидатите следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии и/или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ, с адрес на регистрация и дейност в гр. Пловдив.
 • Кооперации по Закона за кооперациите, регистрирани в Пловдив.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, регистрирани в Пловдив.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
 • се намират в ликвидация.
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.

* Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец)* на български език  (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език).
 • Попълнена бюджетна таблица (по образец)* на български език ( кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език).
 • Заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ. Актуалното състояние може да се удостовери и със заверен с гриф „вярно с оригинала“ копие от онлайн регистъра с видима дата на справката. *
 • Декларация на кандидата (по образец)*.
 • Декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец)*.
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации, използване на сцени и техническо оборудване, договори за наем на зали и сцени, разрешителни и декларации, потвърждаващи конкретните локации за провеждане на събитието  (по приложимост).
 • Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (по приложимост).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани. Документите се подават на български език, а за кандидатите от чужбина и на английски език. (Формулярите са достъпни и на двата езика в сайта ни, моля, изберете версия Английски, за да ги изтеглите на английски език. Преводът може да бъде направен и през автоматичен преводач).

Технически изисквания:

 • Всички документи трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат, освен в текстовия и табличен формат.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Отворена покана „Наследство II Творческият Пловдив“ <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидата и името на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Пълният пакет документи се изпраща до 17:00 ч. на 15 март 2021 г., само по електронен път, на адрес: legacy_plovdiv@plovdiv2019.eu

Необходими документи на ниво сключване на договор: 

 • Заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние.
 • Удостоверение от Националната агенция по приходите и Община Пловдив, че кандидатът няма задължения – оригинал.
 • Свидетелство за съдимост на лицето, представляващо кандидата – оригинал.
 • Формуляр за кандидатстване от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинали.
 • Формуляр за бюджет от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинали.
 • Декларации по образец от етапа на кандидатстване – оригинал.
 • Декларация за статута по ЗДДС – образец, оригинал.
 • Запис на заповед. Изискването не е приложимо за кандидати - публични институции – образец, оригинал.
 • Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие
 • Технически носител със сканирани и качени гореописаните документи.

Необходими документи и указания за стартиране на дейност и отчитане: тук.

Селекционери: На своето заседание на 15 март 2021 г. УС на Фондация „Пловдив 2019“ определи и членовете на комисиите, които ще разглеждат кандидатурите. Всички те са независими представители на културните среди в Пловдив, творци, журналисти, общественици, които имат пряко участие в кандидатурата и реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. В комисиите има и по един представител на Община Пловдив, както и на Фондация „Пловдив 2019“. За отворена покана „Творческият Пловдив“ комисията е в състав: Ангел Гешев, Владислав Севов, Мичо Димитров, Нина Димовска (представител на отдел „Култура“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (гл. счетоводител на Фондация „Пловдив 2019“).

Пълният пакет с документи по отворената покана може да изтеглите от ТУК.

Последвайте събитието за поканите – всеки ден ще публикуваме отговори на често задавани въпроси: https://www.facebook.com/events/


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата