ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТ „СЪТРУДНИК НА ТЕРЕН, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“ като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002   „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ:

1. „Сътрудник на терен, социални дейности“ – 1 позиция.

Изисквания:

- средно образование;

- владеене на ромски и/или турски език е предимство;

- професионален опит – опит в изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, работа с уязвими групи, предишен опит в работа с етнически малцинства на терен е предимство;

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;

- декларация по ЗЗЛД /по образец/;

- автобиография;

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

- копие от диплома за завършено образование;

- други приложими документи.

Отговорности: Интервенция в етническите квартали на Пловдив с цел идентификация на лица от целевата група, подходящи за включване в дейностите на проекта; насочване на лицата към Експертът Логистика и Психолог -Експертът Супервизия и психологическа подкрепа за последващи действия; комуникация и разпространение на информация от кампаниите за лицата от целевата група; решаване на конкретни казуси. Препоръчително условие за трудовите медиатори ще бъде владеенето на турски и/или ромски език.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на няколко етапа:

  • подбор по документи;
  • интервю;
  • допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение. 

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17.00 ч. в стая 13  на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , ул. Райко Даскалов  № 2 в срок до 17.00 ч. на 18.10.2021 г. и на е-мейл rsvp@plovdiv2019.eu

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, секция „Отворени покани“.

Списък с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъде обявен на сайта на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и  табло в сградата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , в срок до 20.10.2021.

Ще се свържем със всички допуснати до интервю кандидати по телефона.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Декларация по ЗЗЛД – Образец

 


РЕЗУЛТАТИ

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ и НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК НА ТЕРЕН, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“, като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, ОБЯВЯВА СПИСЪКА С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ:

1. „Сътрудник на терен, социални дейности“ - Елена Иванова Авкова

Няма други явили се кандидати.
Интервюто е проведено на 21.10.2021.
Кандидатът е назначен на позицията на 22.10.2021 г.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата