Отворена покана: Фестивали и големи събития

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за големи събития и фестивали за обогатяването на културния афиш в Пловдив и утвърждаването на града като фестивална дестинация на културната карта на Европа.

ФОКУС И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2024 г. и е насочена към културни организации и независими куратори и артисти от България;
 • Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в програмата на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2023 г.,  и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
 • Поканата е насочена към предложения за събития и фестивали, които да се реализират на територията на град Пловдив, представящи: музика, визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, литература, фотография, дигитални изкуства, образование, иновации, творчески индустрии.

 ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С:

 • Критериите и философията на проекта Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Спецификите на Пловдив като развита и международно призната дестинация за културен и събитиен туризъм;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които биха взели участие като публика;
 • Изискването за  устойчивост на проекта и принос към развитието на местната културна сцена;
 • Действащото българско и европейско законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ГРАФИК НА КОНКУРСА И ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

 • Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.
 • Период на кандидатстване: от 1 февруари до 4 март 2024 г.
 • Период за реализация на проектите: от 08 април 2024 г. до 31 октомври 2024 г.
 • Фондация „Пловдив 2019“ не определя максимална субсидия за проектно предложение. Одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертна комисия и спрямо Методиката за оценка (документ, част от пакета за кандидатстване). 
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос, както следва: най-малко 40% от общата стойност на проекта.
 • Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума (включва и финансиране от трети страни с изключение на проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2024 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив), която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.
 • Максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 10% от сумата на собствения принос.
 • Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният нефинансов принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.
 • Минимум 3 % от общият бюджет на проекта следва да бъде разходван за комуникация и реклама,  в които ясно се позиционира логото на ОФ „Пловдив 2019" спрямо Указанията за публичност (част от пакета с документи за сключване на договор)
 • Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през компонентите на Културния календар на град Пловдив за 2024 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив.
 • Със средствата предоставяни от Фондация "Пловдив 2019" НЕ може да се покриват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./. Те са приложими, ако се налагат обосновано и ако са упоменати в бюджетния формуляр, само от собствения принос на кандидата.
 • Поканата НЕ покрива /нито през собствено финансиране, нито през средствата търсени от Фондация "Пловдив 2019"/ разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания, разходи за такси, загуби от обмен на валута, подлежащо на възстановяване ДДС, разходи, които се покриват от други източници, глоби и неустойки за съдебни процеси, разходи, възникнали вследствие на промяна, която не е съгласувана предварително писмено с Фондация „Пловдив 2019“.
 • Експертната комисия си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа, ако те са неоснователни или се считат за прекомерни или са несъвместими предвид финансовия лимит на отворената покана. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в упоменат срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет и график.
 • Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа: 30% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед или предоставяне на банкова гаранция от страна на кандидатстващата организация, неприложимо за бюджетни организации/; при необходимост едно междинно плащане в размер на до 40%, на базата на междинен отчет; и финално плащане, след отчитането на проекта, което следва да е не по-малко от 30% от общата сума на финансирането. 
 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация “Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на упоменатия срок за потвърждение и след утвърждение от техническа комисия от страна на Фондация “Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри.
 • Разходи по осъществяването на проекти, одобрени по настоящата отворена покана ще бъдат признати както следва: 1. ОФ “Пловдив 2019” ще финансира разходи направени  след сключването на договор между Фондацията и одобрения кандидат. 2. Фондацията ще приема разходи направени от собствен принос считано от 01.01.2024 г.
 • Фондация „Пловдив 2019“ ще изплаща аванси по настоящата отворена покана при следните условия единствено и само след: 1. Одобрен и гласуван от Общински съвет на гр. Пловдив - общ бюджет на Община Пловдив за 2024 г.; 2. Одобрен и гласуван от Общински съвет на гр. Пловдив бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за 2024 г.; 3. Сключен  договор между Фондация „Пловдив 2019“  и одобрените кандидати. 4. Одобрен отчет по предходен проект (условие 4 се отнася само за кандидати, които са били одобрени по настоящата отворена покана и са имали проект, финансиран с договор по предходна отворена покана с Фондация „Пловдив 2019“).
 • Изменение на договора, включително на приложенията към него се прави в писмена форма. В случай че е необходима „несъществена промяна“ на договора, бенефициентът уведомява с писмо Фондация „Пловдив 2019“. След писмено съгласуване от страна на Фондацията промяната може да бъде извършена. Уведомителното писмо следва да съдържа ясна обосновка относно обстоятелствата, налагащи изменението. За „несъществена промяна“ на договора се счита промяна на мястото на изпълнение на дейностите при обективни и непредвидени обстоятелства; обосновано увеличаване на количествените показатели по заложените дейности, без това да води до промяна на обхвата на публики, целевите групи,  бюджета на проекта, както и цялостното качество на одобрения проект; увеличаване или намаляване на разходите по бюджетни пера в размер на общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 50 000 лв., без това да води до увеличаване на общия размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ по проекта. Всички други случаи, извън посочените, се считат за „съществена промяна“. Във всички случаи на „съществена промяна“ на договора, тя се извършва чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към договора по взаимно съгласие на двете страни.
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват само с един проект. При подаване на повече от едно предложения ще се разглежда само постъпилото първо по време. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон.
 • Български пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЛИЦА, КОИТО:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
 • се намират в ликвидация.
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.
 • Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат (по приложимост), освен в текстовия и табличен формат или при кандидати с валиден електронен подпис.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Отворена покана Фестивали и големи събития <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидата и името на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 4 март 2024 г., само по електронен път, на адрес:opencall2019@plovdiv2019.eu

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • Техническа комисия: На своето заседание на 31.01.2024 г. УС на Фондация „Пловдив 2019“ определи техническа комисия за разглеждане на кандидатурите състояща се от 3-ма членове от ОФ „Пловдив 2019“. Техническата комисия преглежда всяка постъпила кандидатура от датата на обявяване на поканата до крайния срок за подаване на проектни предложения и (при необходимост) задава 3 дневен срок за редакция по задължителната документация за кандидатстване преди разглеждане от Експертната комисия.
 • Селекционери: Експертната комисия разглежда и оценява кандидатурите спрямо Методиката за оценка/част от пакета документи за кандидатстване/. Имената на журито ще бъдат обявени след крайния срок за участие в отворената покана.

Необходими документи и указания за стартиране на дейност и отчитане може да видите тук.


Пълният пакет с гореописаните документи по отворената покана може да изтеглите ТУК. 

За възникващи въпроси пишете ни на opencall2019@plovdiv2019.eu


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата