Отворена покана за проектни предложения “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“

Отворената покана вече не е активна и няма да бъдат приемани повече проектни предложения.

Фондация „Пловдив 2019“ обявява Отворена покана за проекти, които да бъдат включени “в последния момент“ в официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Конкурсната процедура цели да предостави възможност на нови идейни предложения и съвременни актуални тенденции да намерят място в четирите тематични платформи на артистичната програма и проектните клъстери, които ги съставят.

Основни цели в работата на фондация „Пловдив 2019“ са създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. В изпълнението на тези цели фондацията се придържа към основните концепции на предварителната програма, като насочва партньорите съответно към всеки от клъстерите, включени в нея, давайки възможност, както за национално, така и за европейско измерение на културните дейности.

Настоящата отворена покана се обявява в последните месеци преди окончателното оформяне на официалната програма за 2019 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, които да кандидатстват със съвременни и атрактивни идеи. Поканата цели да даде възможност за включване на нови проекти, които да допринесат за жанровото разнообразие на програмата.


Проектните предложение се разпределят в десет категории:

 • визуални изкуства
 • театър
 • танц
 • музика
 • литература
 • кино
 • изкуство в публично пространство
 • дигитални изкуства
 • дизайн и архитектура
 • образование и развитие на капацитет

Поканата е насочена към предложения за събития, дългосрочни и краткосрочни инициативи в тези категории и в пълния спектър на изява, която включва изложби, концерти, представления, пърформанси, всякакъв вид инсталации, интерактивни събития, намеси, работилници и др.


Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • темите и концепциите на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата /за детайли тук/;
 • културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика;
 • изискването за развиване и стремеж към дългосрочно партньорство и устойчивост на проекта;
 • действащото българско законодателство.

Общи условия, график на конкурса и финансови параметри:

 • общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 700 000 лв.  /по първата конкурсна дата са разпределени: 225 000 лв., от тук може да изтеглите протокола на журито за дата 16.07.2018, за втора дата за кандидатстване общият бюджет наличен е 475 000 лв. По втора конкурсна  дата бяха разпределени 317 000 лв., а протоколът може да изттеглите от тук. За третата конкурсна дата, за която бяха получени над 60 предложения, остават налични 158 000 лв./
 • период на кандидатстване: отворената покана ще бъде активна до изчерпване на бюджета, но най-късно до четири месеца от датата на обявяване. Кандидатите имат възможност да подават предложенията си до 15-то число на всеки месец, с последна дата: 15 октомври 2018 г. 

Съгласно условията на Отворената покана и на базата на входираните проектни предложения по третата конкурсна дата, 17 септември 2018 г., бихме искали да ви информираме, че планираният бюджет се очаква да бъде изчерпан и дата 15 октомври няма да бъде активна!

 • период на журиране: комисията, оценяща входираните предложения, ще заседава между 20 и 30 число на съответния месец и ще обявява резултатите до 15-то число на следващия месец;
 • период за реализация на проектите: от октомври 2018 до декември 2019 г., с предвидено начало не по-рано от три месеца от датата на подаване на предложението.
 • фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия на проект: 80 000 лв.
 • задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС. Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.
 • нефинансовият принос се подчинява на следните условия:

1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта

2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.).

3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция;

4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд.  

 • фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са получили субсидия през културния календар на град Пловдив.
 • проектите, които вече са част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата и са в договорни отношения с Фондация „Пловдив 2019“, както и проекти, които са кандидатствали по предходни отворени покани към ОФ „Пловдив 2019“ и не са били селекционирани от журитата им, нямат право да кандидатстват по настоящата отворена покана.
 • Отворената покана ПОКРИВА разходи за: продукция, хонорари, наем на сцени и техника, пътни и др.
 • Поканата НЕ покрива разходи за: придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.
 • фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в двуседмичен срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет.
 • финансовата подкрепа от фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа: 70% авансово заплащане, 30% - след края и отчитането на проекта.  
 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация “Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.
 • Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на двуседмичния срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на фондация “Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните бюджети.
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект.
 • Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.

Кой може да кандидатства?

 • български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон.  За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • български и /или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии и/или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
 • кооперации по Закона за кооперациите;
 • граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
  държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
  се намират в ликвидация;
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • са в трудово-правниотношения с Фондация „Пловдив 2019“ и/или са членове на управленските й органи.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.


Необходими документи за кандидатстване:

 • попълнен формуляр за участие (по образец) * на български език (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език);
 • попълнена бюджетна табилца (по образец) * на български (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език);
 • заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/; *
 • декларация на кандидата (по образец); *
 • декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец); *
 • писма за потвърждение на партньорства с други организации, използване на сцени и техническо оборудване (по приложимост);
 • графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др. (по приложимост).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани. Формулярът за участие и бюджетната таблица се подавават на български език и на английски език за кандидатите от чужбина. (Формулярите са достъпни и на двата езика в сайта ни, моля, изберете версия Английски, за да ги изтеглите на английски език. Преводът може да бъде направен и през автоматичен преводач).


NB! Уважаеми кандидати, във връзка с невъзможността да вземете справка от Търговския регистър към момента на кандидатстване, моля да придружите пакета с документи с писмо в свободен стил, с което декларирате, че при отстраняване на проблема в регистъра ще изпратите необходимия документ с по-късна дата.


ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: lastminute@plovdiv2019.eu


Технически изисквания:

 • пълният пакет документи трябва да се изпрати по електронен път, най-късно до 17:00 ч. на 15-то число на съответния месец, но не по-късно от 15 октомври 2018 г., на електронна поща: lastminute@plovdiv2019.eu, като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани;
 • темата на писмото трябва да бъде:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организация, името на проекта и периода на реализация;
 • максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове;
 • допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav;
 • всяко проектно предложение трябва да бъде изпратено в отделно писмо;

Необходими документи на ниво сключване на договор:

 • заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние
 • удостоверение от Националната агенция по приходите и Община Пловдив, че кандидатът няма задължения – оригинал
 • свидетелство за съдимост на лицето, представляващо кандидата – оригинал
 • формуляр за кандидатстване от етапа на  кандидатстване – оригинал
 • формуляр за бюджет от етапа на кандидатстване - оригинал
 • декларации по образец от етапа на кандитстване – оригинал
 • декларация за статута по ЗДДС
 • технически носител с гореописаните дкомуенти

Селекционери:

 • Д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, фондация „Пловдив 2019“;
 • Виктор Янков – заместник-директор „Международна дейност“, фондация „Пловдив 2019”;
 • Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма”, фондация „Пловдив 2019“;
 • Ваня Грозданова – мениджър проекти и събития, фондация „Пловдив 2019“;
 • Виктория Тодорова – експерт „Маркетинг и реклама”,  фондация „Пловдив 2019“.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: lastminute@plovdiv2019.eu


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата