Отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА, като част от официалното позициониране и представяне на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Първа фаза

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА, като част от официалното позициониране и представяне на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Настоящата отворена покана е насочена към културни и браншови организации, независими архитекти, куратори и артисти от България и цели създаването на нови произведения, които да служат като символ и знак на инициативата в града през 2019 г. Предложенията могат да включват инсталации, скулптури, обекти, функционален и декоративен дизайн, пространствено изявяване и идентифициране в градска среда, обвързани пряко с представянето на град Пловдив като Европейска столица на културата.

Конкурсът се провежда в две фази. Първата фаза предвижда селекция на идейни предложения на база на подборно описание, визуални материали, скици, схеми и бюджет, необходим за реализацията. Бюджетът би следвало да включва всички необходими разходи за осъществяването на идеята, като избраните кандидати ще носят пълна отговорност за целия процес на проектиране, реализиране и монтаж. Със селекционираните кандидати от първа фаза ще се премине към договаряне за възлагане на изпълнението на идейното предложение.

Общият бюджет на отворената покана е до 250 000 лв.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: publicspaces@plovdiv2019.eu

Поради необходимостта от промяна в състава на журито по отворената покана, се налага удължаване на срока за разглеждане на кандидатурите до 17 декември 2018 г. Всички заявки, които бъдат одобрени и имат предварително заложено начало на дейността 20 декември 2018 г. ще имат възможност, преди подписване на договора, да заложат в графика на дейността си по-късна началната дата. 
Благодарим за разбирането.


Проектните предложения по първа фаза трябва да са съобразени с:

 • Една или повече от посочените в конкурса позиции за разполагане на съответния обект;
 • Спецификите, статута, историята и актуалното състояние на предпочетената от кандидата позиция/позиции;
 • Мотото, целите, визуалната идентичност на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата /за детайли тук/;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са предвидени като потенциални ползватели, участници и публика;
 • Наредбата за обществения ред и сигурност;
 • Наредбата за провеждане на търговска дейност;
 • Действащото българско законодателство.

Общи условия на конкурса, график и финансови параметри:

 • Първата фаза на конкурса не разпределя финансиране или награди, а цели селекция на идейни предложения;
 • До втора фаза - договаряне, ще се допуснат само селекционираните кандидати от етап едно;
 • Период на кандидатстване по първа фаза: 16 октомври – 30 ноември 2018 г.;
 • Период на журиране: комисията, оценяваща постъпилите идейни предложения, обявява селекционираните кандидати до 10 декември 2018 г.;
 • Втора фаза за договаряне възлагане на изпълнението на селекционираните проекти и финализиране на бюджети: 10 декември – 31 декември 2018 г.;
 • Период за реализация на проектите: януари до декември 2019 г.;
 • Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална стойност за идейно предложение в размер на 35 000 лв.;
 • Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са получили субсидия през културния календар на град Пловдив или друга финансова процедура на Община Пловдив.
 • Проектите, които вече са част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата и са в договорни отношения с Фондация „Пловдив 2019“, както и проекти, които са кандидатствали по предходни отворени покани към ОФ „Пловдив 2019“ и не са били селекционирани от журитата им, нямат право да кандидатстват по настоящата отворена покана;
 • В бюджетите на идейните предложения могат да бъдат включвани разходи за: продукция, авторски и изпълнителски хонорари, наем на техника, пътни и др.;
 • В бюджетите НЕ е допустимо да се включват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, офис-консумативи, издръжка на офис, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.
 • Една и съща организация или лице могат да участват с не повече от един проект.

Възможните позиции, съгласувани с Община Пловдив и преминали одобрение през Експертен съвет по устройство на територията, за които може да предложите своите идеи, са:

 • Позиция 1 – Площад „Централен“ /юг/;
 • Позиция 2 – Каскада зад Джумая джамия /изток/ и площадното пространство под нея на ул. Константин Иречек;
 • Позиция 3 – Началото на пешеходен мост /юг/;
 • Позиция 4 – Пространството пред централния вход на Дом на културата „Борис Христов“;
 • Позиция 5 – Кръгово кръстовище до Централна ЖП Гара Пловдив и прилежащото пространство;
 • Позиция 6 – Кръговото кръстовище до Източната порта и прилежащата зелена площ;
 • Позиция 7 – Тютюневия град и ул. Иван Вазов;
 • Позиция 8 – Пространствата около входно-изходните артерии на гр. Пловдив;
 • Позиция 9 – Зелена площ над Тунела /север/;
 • Позиция 10 – Пространствата около Братската могила;

Изтеглете карта с визуализация на локациите.Кой може да кандидатства?

 • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон;
 • Български пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища, музеи и пр./.

Нямат право да кандидатстват лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Са в трудовоправни отношения с Фондация „Пловдив 2019“ и/или са членове на управленските й органи.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.


Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец)*;
 • Попълнена бюджетна таблица (по образец)*;
 • Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата - визуализации, скици, снимки и др.*
 • Заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ; *
 • Декларация на кандидата (по образец); *
 • Декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец); *
 • Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Предложения с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Технически изисквания:

 • Пълният пакет документи трябва да се изпрати по електронен път, най-късно до 17:00 ч. на 30 ноември 2018 г. на електронна поща: publicspaces@plovdiv2019.eu, като текстови, таблични и визуални файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани;
 • Темата на писмото трябва да бъде:  <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидата и името на проекта;
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове;
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: publicspaces@plovdiv2019.eu


Необходими документи за сключване на договор след извършено договаряне:

 • Заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние;
 • Удостоверение от Националната агенция по приходите, Общината по седалището/местожителството на кандидата и Община Пловдив, че кандидатът няма публични задължения – оригинал;
 • Свидетелство за съдимост на кандидата/лицето, представляващо кандидата – оригинал;
 • Формуляр за кандидатстване от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинал;
 • Формуляр за бюджет от етапа на кандидатстване и актуализиран – оригинал;
 • Декларации по образец от етапа на кандидатстване – оригинал;
 • Декларация за статута по ЗДДС;
 • Технически носител с гореописаните документи.

Комисия:

 • Д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, фондация „Пловдив 2019“;
 • Александрос Цицос – директор „Маркетинг и комуникации“, фондация „Пловдив 2019“;
 • Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма”, фондация „Пловдив 2019“;
 • Георги Лазаров – специалист графичен дизайн;
 • Красимир Ставрев – специалист графичен дизайн;
 • Представител на САБ Пловдив;
 • Представител на КАБ Пловдив.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: publicspaces@plovdiv2019.eu

Поради необходимостта от промяна в състава на журито по отворената покана, се налага удължаване на срока за разглеждане на кандидатурите до 17 декември 2018 г. Всички заявки, които бъдат одобрени и имат предварително заложено начало на дейността 20 декември 2018 г. ще имат възможност, преди подписване на договора, да заложат в графика на дейността си по-късна началната дата. 
Благодарим за разбирането.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата