Кризисният фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци, иницииран от фондация „Пловдив 2019“, е отворен за кандидати до 30 април 2021 г.

Във връзка с извънредното положение в държавата и с кризата, породена от пандемията, свързана с разпространението на SARS-CoV-2 (COVID-19), Фондация „Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на Община Пловдив обявява Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци. Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение.


От ТУК може да изтеглите и целия пакет с правилника на фонда и заявлението за попълване. Заявления могат да се подават онлайн на имейл support@plovdiv2019.eu, както и на място на адреса на фондацията:  ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2 (срещу Джумая джамия). Със свое решение от 10.02.2021 г. УС на Фондация "Пловдив 2019" с Протокол 193 изменя текста по чл. 2 (5), а именно от 10.02.2021 г. до края на валидността на кризисния фонд, отпада текстът "в рамките на една календарна година" и пълният текста на чл. 2 (5) става: Едно лице може да бъде подпомагано еднократно.

ПРАВИЛНИК
на Кризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса SARS-CoV-2 (COVID-19)

Чл.1.(1) С този Правилник се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на средства от бюджета на ОФ „Пловдив 2019“, определени за кризисно подпомагане на творци и артисти в условията на обявеното в Република България извънредно положение и приетия Закон за мерките и действията по време на извънредно положение /обн., ДВ, бр.28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г./.

(2) Право на подпомагане имат физически лица, чиято дейност е в сферата на културата и изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот.

Чл.2. (1) Мерките за финансово подпомагане на независими творци и артисти от град  Пловдив се осъществяват чрез предоставяне на еднократна индивидуална финансова помощ за покриване на разходи за: храна, електроенергия и вода на жилището, обитавано от артиста/твореца, лекарства;

(2) Предоставена финансова помощ не може да бъде използвана за плащане на публични задължения, за закупуване на материали за ремонт и ремонтни дейности, за закупуване на техника и дълготрайни материални активи, за пътувания, за такси за участия в събития, пътни такси, за придобиване на авторски произведения и на авторски права, чествания на юбилеи, бенефиси и др.;

(3) Мерките за финансово подпомагане се прилагат за независими творци и артисти от град Пловдив, които са реализирали: поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено и/или реализирано на територията на град Пловдив и/или на национално и международно ниво в сферата на визуалните, изпълнителските изкуства, литературата, занаятите; самостоятелна или участие в колективна изложба; издадена книга, публикуван авторски художествен превод, авторско художествено оформление на книга/книжно тяло; участие като автор и/или изпълнител в музикално, театрално, танцово или мултижанрово представление;

(4) Сумата за индивидуална финансова помощ по ал. 2, е в размер на 1000 лв., по преценка на комисията по чл.6. Преценката се извършва на база критериите, заложени в чл.6, ал.7.

(5) Едно лице може да бъде подпомагано еднократно.

Чл.3. /актуален текст, съгласно решение на УС на ОФ "Пловдив 2019" с протокол протокол 185 от 30.09.2020/ Мерките могат да бъдат прилагани само за творци и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансово подпомагане: са пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ, които не получават пенсия за прослужено време и старост, не работят по трудови или други правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат публични задължения.

неактуален и нериложим текст: Мерките могат да бъдат прилагани само за творци и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансово подпомагане: са пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които не са навършили законоопределената пенсионна възраст, не работят по трудови или други правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат публични задължения. За да удостоверят статута си като упражняващи свободна професия и само осигуряващи се, кандидатите прилагат удостоверение за вписване в Регистър БУЛСТАТ или копие на Данъчна декларация за 2019 г.

Чл.4. Общата сума на средствата, предвидени за отпускане по този Правилник, се одобрява от УС на Фондация „Пловдив 2019“ за съответната календарна година и подлежи на актуализация при набиране на допълнителни спонсорски средства.

Чл.5. Еднократното финансово подпомагане на творци и артисти се осъществява след изпращането на следните документи в електронен формат:

1. Попълнено заявление-декларация, по образец – Приложение 1 към настоящия правилник;

2. Мотивационно писмо от кандидата, което да описва реалните обстоятелства, представени в придружаващите документи, и неговата необходимост от подпомагане.

3. Творческа биография, изготвена от кандидата или от творческа организация, в която членува;

4. Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие.

5. Удостоверение за вписване в Регистър БУЛСТАТ или копие на Данъчна декларация за 2019г.

6. По желание кандидатът прилага копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), допълнителни материали за дейността на твореца или артиста, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма, писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по заявлението.

Технически изисквания:

1. Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове. 

2. Тема на писмото трябва да бъде: Фонд за финансово подпомагане.

3. В случаите, когато заявителят изпраща кандидатурата си по електронен път, максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.

4. Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.

5. Пълният пакет документи се изпращат постоянно до 30 ноември 2020 г.*, по електронен път на имейл адрес: support@plovdiv2019.eu или в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019, от понеделник до петък, от 09,30 до 17,00 ч. /в официални работни дни/  на адрес ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.

* На свое заседание на 9 декември 2020 г. с протокол 190 Управителният съвет на Фондация "Пловдив 2019" взе решение за удължаване на срока на валидност на Кризисния фонд до изчерпване на средствата, определени за него, и/или най-късно до 30 април 2021 г.

Чл.6. (1) Разглеждането на исканията за подпомагане се извършва от комисия, назначена от УС на Фондация „Пловдив 2019“.

(2) В състава на комисията се включват: 1. председател; 2. секретар; 3. Членове (представители на ОФ „Пловдив 2019“, отдел „Култура, археология и културно наследство“ и външни експерти в сферата на културата).

(3) Заседанията на комисията се насрочват от председателя ѝ.

(4) За всяко заседание комисията изготвя протокол.

(5) Комисията заседава минимум веднъж на две седмици, считано от датата на публичното оповестяване на Правилника за финансово подпомагане и при условие, че е постъпило поне едно искане за подпомагане, като последното ѝ за календарната година заседание е не по-късно от 30 ноември*. Получените искания се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като за всяко се попълва таблица за съответствие с изискванията за финансово подпомагане и за оценка на кандидата – Приложение 2.

* На свое заседание на 9 декември 2020 г. с протокол 190 Управителният съвет на Фондация "Пловдив 2019" взе решение за удължаване на срока на валидност на Кризисния фонд до изчерпване на средствата, определени за него, и/или най-късно до 30 април 2021 г.

(6) Преди първото заседание комисията одобрява Методика за оценяване;

(7) Комисията определя еднократното финансиране в зависимост от наличието на следните предпоставки:

1. Наличие на всички необходими документи, определени с този правилник;

2. Необходимост от финансово подпомагане на кандидатстващия творец в условията на извънредно положение, която се определя на база средния месечния доход на член от семейството през месеца, предхождащ кандидатстването и обстоятелствата, посочени в Приложение 1 и Мотивационното писмо. Към момента на кандидатстване доходът на член от семейството следва да не надхвърля 500 лв.

3. Приносът на кандидатстващия творец към културния живот, нивото на неговите изяви и творческата му биография.

4. Финансова наличност във фонда за подкрепа;

 (8) Комисията взема решение за одобряване на финансово подпомагане с мнозинство 50+1 за всяко индивидуално искане на база Приложение 2 от настоящия правилник и оценката, получена на база одобрената Методика;

(9) Решенията на комисията не подлежат на обжалване и се оповестяват публично на сайта на ОФ „Пловдив2019“ www.рlovdiv2019.eu след утвърждаване на протокола от работата й от УС на Фондацията.

Чл.7. (1) Прилагането на мерките по чл.2, ал.1 става при следния ред:

1. Подаване на искане от кандидата до ОФ „Пловдив2019“;

2. Заседание на комисията по чл.6 и вземане на решение за подпомагане;

3. Предложение от Изпълнителния директор на Фондация „Пловдив 2019“ до УС за утвърждаване на протокола от работата на комисията.

(2) Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва въз основа на решение на УС на Фондация "Пловдив 2019" и със заповед на Изпълнителния директор;

(3) Определената за подпомагане сума се превежда по банков път по сметка на кандидата. 

Чл.8. (1) Отчитане на предоставените средства става чрез представяне на разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност както следва:

- храна – фактура или касова бележка;

- лекарства – фактура или касова бележка;

- ток, вода - фактури и документ доказващ собствеността върху жилището или договор за наем.

(2) Отчитането се извършва след разходване на предоставената сума, но не по-късно от три месеца от датата на получаване на средствата. Неотчетените суми подлежат на връщане.

Неразделна част от настоящия правилник са: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Заявление – декларация и Приложение 2 – Таблица са съответствие с изискванията за финансово подпомагане и оценка на кандидата.

Пълният пакет документи, който може да изтеглите от ТУК, се изпращат постоянно до 30 ноември 2020 г. *, по електронен път на имейл адрес: support@plovdiv2019.eu или в деловодството на Общинска фондация „Пловдив 2019, от понеделник до петък /без официалните почивни дни/, от 09,30 до 17,00 ч. на адрес ул. „Райко Даскалов“ 2, ет. 2.

* На свое заседание на 9 декември 2020 г. с протокол 190 Управителният съвет на Фондация "Пловдив 2019" взе решение за удължаване на срока на валидност на Кризисния фонд до изчерпване на средствата, определени за него, и/или най-късно до 30 април 2021 г. 


Кризисният фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 е управляван и финансиран от Фондация „Пловдив 2019“. При учредяването му фондът разполага със сумата от 100 хиляди лева, като в подкрепа на каузата ще се търси и спомоществователството на пловдивския бизнес.те

Комисията, която оценява заявките включва 7 човека: един юрист, счетоводител /двама от януари 2021 г./ и един представител на отдел „Култура“. Председател ще е Емилия Арабаджиева –дългогодишен директор на НГСЕИ, художник и общественик, Валери Кьорленски от Драматичен театър Пловдив /до януари 2021г./, актьор и администратор с опит, Стоян Терзиев – поет, писател, дългогодишен журналист в Радио Пловдив с ресор „Култура“ и Нели Попова
– Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“.

Методика за оценка.


Указания за отчитане на отпуснатите средства, може да изтеглите от ТУК.

Протоколи от заседания на комисията:

Протокол № 1 от 13 май 2020 г., утвърден с Протокол 178 / 27.05.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 2 от 26 май 2020 г., утвърден с Протокол 178 / 27.05.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол №3 от 09.06.2020 г. и Протокол № 4 от 01.07.2020 г., утвърдени с Протокол 181 / 09.06.2020 г.  на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 5 КФ 5 от 07.08.2020 г. и Протокол № 6 от  24.08.2020 г., утвърдени с Протокол 184 / 31.08.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 7 от 11.09.2020 г.  е утвърден с протокол 185 / 30.09.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 8 от 01.10.2020 г.; Протокол № 9 от 15.10.2020 г.; Протокол № 10 от 06.11.2020 г., утвърдени с протокол 188 / 23.11.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 11 от 01.12.2020 г., утвърден с протокол 190 / 09.12.2020 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 12 от 16.12.2020 г., утвърден с протокол 191 / 11.01.2021 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019"

Протокол № 13 от 18.01.2021 г. и Протокол № 14  от 01.02.2021 г., утвърдени с протокол 193 / 10.02.2021 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019".

Препис-извлечение от Протокол 193 / 10.02.2021 г. на УС на Фондация "Пловдив 2019", с което се изменя съдържанието на чл. 2 (5).

Протокол № 15 от 15.02.2021 г. и след преразглеждане от УС с протокол 196 / 19.05.2021. УС съвет не утвърждава протокола на комисията и одобрява искането на кандидата.

Протокол № 16 от 02.03.2021, утвърден с протокол 194 / 15.03.2021 на УС на Фондация "Пловдив 2019".

Протокол № 17 от 24.03.2021, утвърден с протокол 195 / 14.04.2021 на УС на Фондация "Пловдив 2019".

Протокол № 18 от 12.05.2021, утвърден с протокол 196 / 19.05.2021 на УС на Фондация "Пловдив 2019".


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата