О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ, „ПСИХОЛОГ-ЕКСПЕРТ СУПЕРВИЗИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА“ И „СЪТРУДНИК НА ТЕРЕН, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“ като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР,

I. ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. „Сътрудник на терен, социални дейности“ – 5 позиции.

Изисквания:

- средно образование;

- владеене на ромски и/или турски език е предимство;

- професионален опит – опит в изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, работа с уязвими групи, предишен опит в работа с етнически малцинства на терен е предимство;

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;

-  декларация по ЗЗЛД - по образец;

- автобиография;

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

- копие от диплома за завършено образование;

- други приложими документи.

Отговорности: Интервенция в етническите квартали на Пловдив с цел идентификация на лица от целевата група, подходящи за включване в дейностите на проекта; насочване на лицата към Експертът Логистика и Психолог -Експертът Супервизия и психологическа подкрепа за последващи действия; комуникация и разпространение на информация от кампаниите за лицата от целевата група; решаване на конкретни казуси. Препоръчително условие за трудовите медиатори ще бъде владеенето на турски и/или ромски език. 

2. „Психолог - Експерт Супервизия и психологическа подкрепа“ – 1 позиция.

Изисквания:

- висше образование;

- професионален опит – опит в изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, работа с уязвими групи,предишен опит в работа с етнически малцинства на терен е предимство.

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;

-  декларация по ЗЗЛД - образец;

- автобиография ;

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

- копие от диплома за завършено образование;

- други приложими документи.

Отговорности: Предоставя психологическа подкрепа на лица от целевата група и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Извършва психологически оценки, психотерапевтична индивидуална и групова работа с лица от целевата група и техните семейства,  консултира специалистите от екипа, разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации. Провежда супервизия на екипа.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на няколко етапа:

  • подбор по документи;
  • интервю;
  • допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение.

Място и срок за подаване на документи за участие:

  • Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17.00 ч. в стая 13 на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, ул. Райко Даскалов № 2 в срок до 17.00 ч. на 27.09.2021 г. и на е-мейл rsvp@plovdiv2019.eu
  • Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Общинска фондация „Пловдив 2019“, секция „Отворени покани“.

Списък с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъде обявен на сайта на Общинска фондация „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и  табло в сградата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , в срок до 29.09.2021.

Ще се свъжем със всички допуснати до интервю кандидати по телефона.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Декларация по ЗЗЛД – образец


РЕЗУЛТАТИ - 29.09.2021

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ и НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ, „ПСИХОЛОГ-ЕКСПЕРТ СУПЕРВИЗИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА“, И „СЪТРУДНИК НА ТЕРЕН, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“, като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР,

ОБЯВЯВА СПИСЪКА С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДЛЪЖНОСТИ:

1. „Сътрудник на терен, социални дейности“

- Христина Велинова Сотирова

- Милко Запрянов Стоянов

- Никола Стефанов

- Мевлян Камберова

- Митко Иванов Манолов

2. „Психолог - Експерт Супервизия и психологическа подкрепа“

- Екатерина Лозанова

- Асена Горанова Георгиева

- Величка Проданова Савова

Кандидатите ще бъдат поканени по телефон за дата и час за интервю в офиса на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, ул. Райко Даскалов № 2, а при необходимост ще се организира допълнителна среща за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение. 

Кандидатите Петър Ганев и Савина Митрашкова не са допуснати до интервю за позицията „Психолог“ поради липса на 1 година стаж по специалността.

Списъкът с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати е обявен на сайта на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и на табло в сградата на Общинска фондация „Пловдив 2019“ на 29.09.2021 г.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата