Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана „Зелена Култура – Зелен Град“

Обща информация: „Зелена Култура – Зелен Град“ акцентира върху приноса на въображението и инструментите на изкуството и културата в създаването на идейни предложения, които адресират към глобални екологични въпроси. Поканата има за цел повишаване на чувствителността и осведомеността, общуването и сътрудничество в подобряване на връзката между човека, града и природата в екосистемата на Пловдив.

Глобален фокус: Устойчиви на последиците от климатичните изменения градове, осведомени и отговорни общества, грижа за природните дадености, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот.

ФОКУС И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Фокус на отворената покана е градският пейзаж на Пловдив: паркове, тепета, река Марица, открити градски места и алтернативни пространства в централната част на града и в кварталите на град Пловдив;
 • Насърчават се проектни предложения в партньорство с районни кметства, общинските и държавни културни институции;
 • Поканата е насочена към артисти, културни организации, независими куратори, културни мениджъри от България за реализацията на събития и художествени акции на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, дигитални изкуства, дизайн, placemaking, филмово изкуство, фотография, театър, танц, музика, литература. В спектъра на изява са, както следва: изложби, пърформанс, видео мапинг, кино, градски игри и гейминг култура, графити, представления, концерти. 

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С:

 • Фокуса и целите на настоящата отворена покана;
 • Изискванията и даденостите на средата, в която е планирана реализацията;
 • Достъпа и разгласата на проекта до широка публика;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика;
 • Наредбата за обществения ред и сигурност;
 • Действащото българско и европейско законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ГРАФИК НА КОНКУРСА И ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

 • Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“: 200 000,00 лв.
 • Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.
 • Период за кандидатстване: 29 април - 31 май 2024 г.
 • Период за реализация на проектите: 1.за начало на реализация се определя срок до 20 дни след обявяване на резултатите; 1. за крайна дата – до 31 октомври 2024 г.
 • Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия за проект до 20 000,00 лв.
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос, както следва най-малко 20% от общата стойност на проекта.
 • Като за собствено финансиране се приема както финансов принос под формата на парична сума (включва и финансиране от трети страни с изключение на проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2024 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив), която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.
 • Максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 10% от сумата на собствения принос.
 • Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният нефинансов принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.
 • Минимум 5 % от общия бюджет на проекта следва да бъде разходван за комуникация и реклама, в които ясно се позиционира логото на ОФ „Пловдив 2019" спрямо Указанията за публичност (част от пакета с документи за сключване на договор)
 • Фондация „Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през компонентите на културния календар на град Пловдив за 2024 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив.
 • Със средствата предоставяни от Фондация „Пловдив 2019" НЕ може да се покриват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./. Те са приложими, ако се налагат обосновано и ако са упоменати в бюджетния формуляр, само от собствения принос на кандидата.
 • Поканата НЕ покрива /нито през собствено финансиране, нито през средствата търсени от Фондация „Пловдив 2019"/ разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания, разходи за такси, загуби от обмен на валута, подлежащо на възстановяване ДДС, разходи, които се покриват от други източници, глоби и неустойки за съдебни процеси, разходи, възникнали вследствие на промяна, която не е съгласувана предварително писмено с Фондация „Пловдив 2019“.
 • Експертната комисия си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа, ако те са неоснователни или се считат за прекомерни или са несъвместими предвид финансовия лимит на отворената покана. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в упоменат срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет и график.
 • Финансовата подкрепа от Фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа: 70% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация, неприложимо за бюджетни организации/ и 30% - след отчитането на проекта. 
 • Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация „Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между Фондация „Пловдив 2019“  и одобрения кандидат, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от комисията класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на упоменатия срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на Фондация „Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри.
 • Разходи по осъществяването на проекти, одобрени по настоящата отворена покана ще бъдат признати както следва: 1. ОФ „Пловдив 2019” ще финансира разходи направени  след сключването на договор между Фондацията и одобрения кандидат. 2. Фондацията ще приема разходи направени от собствен принос считано от 01.01.2024 г.
 • Допустимо е една и съща организация или лице да участват само с един проект. При подаване на повече от едно предложения ще се разглежда само постъпилото първо по време. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон.
 • Български пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЛИЦА, КОИТО:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
 • се намират в ликвидация.
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.
 • Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис/печат, освен в текстовия и табличен формат.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Зелена Култура-Зелен Град <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидата и името на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 • Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 31 май 2024 г., само по електронен път, на адрес:opencall2019@plovdiv2019.eu


  Селекционери: Експертната комисия разглежда и оценява кандидатурите спрямо Методиката за оценка /част от пакета документи за кандидатстване/. Имената на журито ще бъдат обявени след крайния срок за участие в отворената покана.

По общо представяне на целите и приоритети на програмата може да прочетете в секция новини ТУК.

За възникващи въпроси пишете ни на opencall2019@plovdiv2019.eu


Пълния пакет документи за кандидатстване може да изтеглите ТУК.

 

 

 


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата